PAULÍKOVÁ, K. Impaktor pro odběr jemných částic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Řešené téma navázalo na dřívější práci věnovanou třípatrovému impaktoru a zjednodušenému výpočtu s uvažování izobarického proudění impaktorem. Studentka se ve značném rozsahu samostatně seznámila s uvedenou problematikou a zpracovala rešeršní pasáže práce. Hlavní přínos představuje formulování vztahů pro zpřesněný popis tlakových ztrát a tlakových poměrů na jednotlivých patrech kaskádového impaktoru. Zpracované vztahy byly využity pro srovnávací výpočty a porovnání s parametry komerčního impaktoru. Výpočtový postup s řadou iteračních cyklů studentka zpracovala v SW jazyce PYTHON. Práci završuje konstrukční návrh vlastního kaskádového impaktoru respektujícího formulované zpřesněné vztahy. Studentka pracovala samostatně a zpracovala zadané téma. Student prokázal schopnost pracovat s literaturou, samostatně řešit stanované zadání a úspěšně aplikovala poznatky získané v průběhu studia při řešení zadaného úkolu. Výsledky práce jsou prakticky využitelné. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem kaskádového impaktoru pro odběr jemných částic pro velikostní rozsah 0,16 až 10 mikrometrů. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována problematice znečištění ovzduší a terminologie rozdělení jednotlivých velikostí a vybraných parametrů jednotlivých částic. Dále je zde popis vybraných metod měření tuhých znečišťujících látek (TZL) a imisních a emisních limitů jemných částic v ovzduší s ohledem na chemické složení dle aktuální legislativy. Druhá část se již zabývá vlastním výpočetním návrhem kaskádového impaktoru, který je rozdělen na základní a zpřesněný výpočet se zahrnutými iterativními postupy pro stanovení jednotlivých parametrů. Tento výpočet byl proveden v programovacím jazyce Python na základě vztahů z dostupné literatury pro návrh tohoto typu impaktoru. Poté byl aplikován tento výpočetní postup na komerční typ impaktoru a provedeno srovnání výsledných tlakových ztrát a geometrických parametrů. Výsledné porovnání nevedlo k obdobným výsledkům zřejmě z důvodů odlišné volby parametrů vstupující do výpočtu či možného experimentálně získané know-how výrobce. Dosazení do uvedených rovnic či vlastní výpočetní program však není součástí příloh, tudíž lze jen porovnat uvedené výsledné hodnoty. Třetí část je věnována popisu vlastního konstrukčnímu návrhu kaskádového impaktoru v podobě výkresové dokumentace uvedené v příloze. Na základě výsledků z návrhového výpočtu bylo snížen počet pater ze 14 na 6, kde však 6. patro splňuje podmínku odloučení částic PM1. Autorka byla schopna definovat požadavky a zpracovat výpočet kaskádního impaktoru pro požadovaný rozsah odlučivosti částic. Byl popsán postup výpočtu, který může sloužit pro návrh tohoto typu impaktoru pro zjištění základních geometrických parametrů. Následně vytvořila výkresovou dokumentaci pro impaktor umožňující také předpokládané odloučení částic PM1. Pro zhodnocení daného výpočtového postupu by bylo vhodné navržený impaktor experimentálně ověřit. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140367