DOKTOR, V. Nízkošumová přepínatelná horní propust pro měřicí mikrofon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanák, Pavel

Student Viktor Doktor měl za úkol navrhnout a realizovat audio dolní propust, kterou Ing. Schimmel ve své laboratoři potřebuje pro potlačení rušivých hluků pozadí na nízkých kmitočtech. Protože filtr má sloužit jako doplněk profesionálního audio analyzýtoru NTI Audio XL2, byly na něj kladeny poměrně tvrdé požadavky. Též to s sebou přineslo některé nečekané komplikace, zvláště v oblasti napájení filtru z fantomového napájení; běžně v literatuře uváděné filtry s takovým použitím nepočítají. Student však nakonec přišel s poměrně jednoduchým zapojením, které většinu požadavků splnilo. Konzultace se mnou sice nebyly příliš pravidelné, ale student na ně chodil připraven a s konkrétními návrhy či dotazy. Nakonec však bohužel špatně odhadnul, jak náročná bude finální realizace a oživení filtru. Všechny části sice realizoval, ale při následném ladění došlo ke zničení měniče napětí pro napájení mikrofonu. Student sice plánuje měnič vyrobit znovu na nové DPS, ale v době psaní tohoto posudku tak ještě neučinil. Proto v něm také navrhuji hodnocení C. Nicméně pokud se mu do obhajoby podaří filtr opětovně zprovovnit, žádám komisi, aby hodnocení ještě zvážila a případně zlepšila.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Kubánek, David

Ve své práci student popsal, navrhnul a prakticky zkonstruoval filtr typu horní propust pro zpracování zvukového signálu z měřicího mikrofonu. Zadání lze považovat za splněné. Práci bych vytknul ne vždy vysvětlené významy matematických vztahů a veličin. Některé takové vztahy v teoretickém úvodu by bylo lepší zcela vynechat. Chybí informace, jak byly zjištěny hodnoty odporů a kapacit ve výsledném aktivním filtru. U měření není jasné, zda se měřil přenos celého obvodu včetně DC-DC měniče, nebo jen filtru. V popisu obr. 1.8 je nesprávně uvedeno „modulová frekvenční charakteristika“, zřejmě jde o přechodovou charakteristiku. Práci hodnotím známkou C/78. Pokud by student na obhajobě prokázal, že zařízení kompletně zprovoznil a odměřil, lze známku zlepšit.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 73785