HRÁČEK, R. Porovnání vhodnosti způsobu vyjádření variability srdečního rytmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubičková, Alena

Študent spracoval teoretický úvod predloženej práce s drobnými formálnymi chybami. V rámci praktickej časti realizoval IPFM generátor so vstupným signálom sínusového charakteru, pomocou ktorého testoval zadaním požadované metódy reprezentácie variability srdcového rytmu. Jednotlivé metódy vyskúšal pri rôznych hodnotách frekvencie vstupného signálu a výsledky vyhodnotil pomocou vizuálneho a kvantitatívneho porovnania. Podarilo sa mu realizovať intervalovú funkciu a signál srdcového časovania s dobrými výsledkami. Znateľne horšie však sa mu darilo s dolnou priepusťou filtrovanou sériou udalostí. Sinc funkciu predstavujúcu literatúrou odporúčaný základ dolnej priepuste vypočítal ako nesymetrickú, čo spôsobilo následnú malú deformáciu výslednej impulznej charakteristiky filtra získaného násobením sinc funkcie Kaiserovým oknom pre vylepšenie prenosovej charakteristiky filtra. Toto pravdepodobne viedlo prevažne k chybe v amplitúde výsledného signálu, ktorú riešil násobením experimentálne zistenou konštantou. Taktiež to viedlo k malej deformácií výsledného signálu. Ďalej mi nie je jasné prečo študent používa v prípade už spomínanej dolnou priepasťou filtrovanej série udalostí na vizuálne hodnotenie jej efektivity okrem vstupného signálu o frekvencií 0,01 a 0,05 Hz aj signál s frekvenciou 1 Hz, ktorá je ďaleko za nastavenou medznou frekvenciou filtra 0,4 Hz. Praktická časť práce by mohla byť tiež trochu rozsiahlejšie popísaná a obsahuje občas zle formulované vety. Výsledky smerodajnej odchýlky chyby sú žiaľ chybné, kvôli chybe v kóde. Študent konzultoval pomerne pravidelne, a však mohol s tým začať už trochu skôr. Prejavil iniciatívu a aktivitu, ktorá sa prejavila napríklad nápadom použiť Simulink na realizáciu IPFM generátora a inverznej intervalovej funkcie.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Kozumplík, Jiří

V úvodní části autor popisuje způsoby vyjádření signálů HRV intervalovou funkcí, filtrovanou sérií událostí a signálem srdečního časování, z nichž poslední dvě patří k nejnovějším přístupům. Dále popisuje v souladu s požadavky zadání generátor IPFM pro simulaci signálů HRV. Metody jsou popsány poměrně podrobně a první tři body zadání autor splnil. Realizační část začíná na str.38, kde v kap.7 autor uvádí hrubá bloková schémata realizace požadovaných tří metod. Následuje porovnání efektivnosti znázornění HRV uvedenými metodami v kap.7. U modelu IPFM (str.41) na obr.8.1 a dále na obr.8.2 nekoresponduje časová osa s modelem harmonického signálu, když kmitočet 0,1 Hz odpovídá délce cyklu 10 s a ne něco přes 60 s, jak vyplývá s kresby. Pro srovnání: na převzatém obr.5.5 (str.33) je tato korespondence správná. Obdobná chyba se vyskytuje také u všech ostatních grafických výstupů. Je to škoda, protože jinak kresby dokumentují, že modely fungují. Třebaže je model IPFM uváděn se souvislým časem, jeho realizace na číslicovém počítači vyžaduje diskretizaci v čase, nicméně hodnota zvoleného vzorkovacího kmitočtu není v kap.7 uvedena. Teprve v kap.8.3 věnované filtrované sérii událostí se na str.46 objeví informace o vzorkovacím kmitočtu 100 Hz. Vyjdeme-li ze vzorkovacího intervalu 10ms, nabízí se otázka, jak se vzniklá chyba v polohách jednotkových impulsů projeví ve výsledcích (možná je to příčina chyb na obr.8.6 až 8.8). Zde bych od autora neočekával rozbor kvantizačních chyb, stačila by poznámka, že si tento problém uvědomuje a následné přizpůsobení vzorkovacího kmitočtu hodnotě doporučované při analýze signálů HRV. Výhradu mám k zobrazení tzv. funkce sinc na obr.8.5 (str.44). Kmitočtové charakteristiky na tomtéž obrázku nejsou celé, nicméně zjevně nemá výsledný filtr uvažovaný mezní kmitočet 0,4 Hz, ale méně než poloviční. Po formální stránce mám výhrady k chybám v odkazech na použitou literaturu, kde např. několik odkazů na zdroj [10] mělo být směřováno na [12]. Úpravu textu, logickou návaznost i obsah kapitol hodnotím jako velmi dobré.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 65383