ZREBNÝ, R. Hydrokinetické turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Student Radim Zrebný ve své práci předkládá rešerši hydrokinetických turbín využívajících kinetickou energii proudu tekutiny. V analogii k turbínám větrným pak odvozuje základní parametry turbíny a aplikuje teorii na návrh zdroje pro rekuperaci energie z papírenského stroje. Po vcelku zdařilé rešeršní části jsou bohužel v části teoretické často zaměňovány fyzikální pojmy (např. energie a výkon). Student ukazuje, že pro smysluplné využití hydrokinetické turbíny je nutná především vysoká energie proudu, což ji diskvalifikuje např. pro využití v kanálech čistíren odpadních vod. Pro další práci bych doporučoval se zaměřit na některé prvky, které by mohly míru energetické transformace zvýšit např. výstupní difuzor. Student pracoval průběžně a zodpovědně. Úroveň BP odpovídá požadavkům na ni kladeným a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zemanová, Lucie

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití hydrokinetických turbín. Úvodní kapitoly věnující se zdrojům energie a typům hydrokinetických turbín jsou na dobré úrovni, o zbytku textu se totéž říci nedá. Text obsahuje malé množství pravopisných chyb a slohově je v pořádku. Větší pozornost ale měla být jednoznačně věnována formálním a zejména typografickým pravidlům. Po tečkách má následovat mezera, jednopísmenné spojky a předložky by se neměly vyskytovat na koncích řádků, mezi číselnou hodnotou a jednotkou chybí mezery, ne všechny odstavce jsou zarovnány stejně, matoucí použití pomlček na str. 37. Téměř u všech uvedených rovnic, chybí definice použitých symbolů. Zcela chybí seznam zkratek, symbolů a jednotek, což považuji za hrubý nedostatek. Autor by se měl zaměřit na správné používání termínů nezbytné pro srozumitelnost technického textu, často se objevují nepřesnosti. Na str. 21 byla zřejmě ,,planetární převodovkou“ myšlena planetová převodovka, na str. 31 je nejprve definována ,,tahová síla“, která je vzápětí přejmenována na ,,sílu tažnou“. V odstavci Koeficienty vztlaku a odporu, který začíná na str. 29, se hovoří o klouzavosti. Veličina klouzavost se používá v literatuře spíše pro poměr vztlaku a odporu letadel, kluzáků a podobně (celého stoje), nikoli jako charakteristika profilu. Odkaz [25], který autor uvádí jako zdroj tohoto tvrzení, vůbec o dané problematice nehovoří. Obr. 17 obsahuje překlep ,,vtlakový koeficient“. Obrázky 21, 22 a 25 evidentně nejsou původní, ale chybí u nich zdroj. Na str. 37 je uvedena celá řada vztahů, které byly použity ve výpočtové části bakalářské práce, ale opět není zřejmý zdroj. Pro návrh a posouzení vhodnosti turbíny pro konkrétní lokalitu byly použity adekvátní metody. Nicméně v popisu vlastního výpočtu by bylo dobré vyvarovat se psaní v první osobě. Absence seznamu veličin navíc výrazně snižuje přehlednost a zhoršuje porozumění postupu. Stálo by za to zvážit, jestli by úpravou zvolených parametrů turbíny nebylo možné výkon zvýšit a tím dojít k jinému závěru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 121777