KEMPA, M. Elektrické zkoušky v diagnostice transformátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimková, Martina

Práce řeší aktuální téma z oblasti diagnostiky transformátorů. Student provedl na základě dostupné literatury rešerši elektrických diagnostických metod. Práce neobsahuje zásadní chyby a i vzhledem k její obsahové a formální úrovni ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hammer, Miloš

Bakalářská práce řeší závažné téma z oblasti diagnostiky transformátorů. Je uvedena rešerše z daného problému. V práci se vyskytují drobné chyby, které však nemají zásadní vliv na její kvalitu. Práce je po stránce obsahové i formální na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16830