LEVÍČEK, T. Historie, současnost a perspektiva dalšího vývoje letadlových vznětových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Imriš, Pavel

Cílem práce bylo vytvořit přehled vývoje letadlových vznětových motorů od jejich počátků až po současný stav a na základě dostupných informací a historického trendu, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu vývoje technologií a použitelných paliv, predikovat jejich možný další vývoj a rozšíření. Práce měla být určena studentům leteckých i dopravních oborů a odborné veřejnosti, aby rozšířila povědomí o vznětových motorech v letectví a aby byla vodítkem pro případné hlubší studium dané problematiky. Autor práce se tématu s radostí ujal, aniž zjevně tušil, jaký rozsah rešeršní práce bude ke zdárnému dokončení díla potřeba a jakou časovou náročnost bude práce vyžadovat. Byla to především časová tíseň, která autorovi nedovolila svoji práci uchopit dostatečně koncepčně tak, aby čtenář byl do problematiky vtažen v logicky a stylisticky spojitě navazujících textových oddílech tak, aby v závěru získal ucelený a vyčerpávající přehled o dané problematice. Přesto se autorovi podařilo sepsat text, který přináší kromě vysvětlení obecně známých principů mnoho informací především z historie vývoje letadlových vznětových motorů, které nejsou v literatuře běžně dostupné. Popis současného stavu autor omezil na popis produktů firmy Continental, přičemž by si text této části práce zasloužil doplnění alespoň zmínky o dalších produktech na trhu či ve vývoji. S velkým důrazem autor popsal současný stav vývoje použitelných syntetických paliv, neboť dle textu závěru práce je přesvědčen, že právě syntetická paliva mohou být řešením, které bude s využitím mnoha komponent současného řetězce nakládání s fosilními uhlovodíkovými palivy velmi šetrné k životnímu prostředí. Na škodu je, že autor práce své argumenty nedoložil konkrétními hodnotami. Přes všechny výhrady lze konstatovat, že autor s nemalým úsilím sepsal práci, která z velké části splnila zadání a která je využitelná v rámci stanovených cílů nejméně jako podklad pro další studium dané problematiky. Práci proto hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šplíchal, Miroslav

Úkolem autora bylo zpracovat ucelený přehled vývoje letadlových vznětových motorů, popsat současný stav a nastínit reálné perspektivy jejich dalšího vývoje a využití. Autor práci rozdělil na čtyři hlavní části, ve kterých postupně popisuje principy práce pístových motorů, historii vývoje vznětových motorů, současný stav a perspektivy jejich dalšího vývoje. Logická struktura je tedy odpovídající zadání práce. Celkově je však na práci patrné, že autor jejímu zpracování nevěnoval dostatečný čas. Texty práce působí, že jsou autorem převzaty bez jejich dalšího zpracování do uceleného tématu práce. Například, popis práce spalovacího pístového motoru je syntézou obecně známých principů a popisů, kterému chybí těsnější provázanost s tématem práce. Autor zde mohl podrobněji rozvést výhody na nevýhody použití vznětových motorů v letectví. Další částí práce je historický přehled vývoje vznětových motorů v letectví. V této části je prezentováno několik historických konstrukcí, které však čtenáři nedávají ucelený přehled o vývoji této kategorie leteckých motorů. V popisu současného stavu se autor omezuje pouze na dva motory od firmy Continental, přičemž opomíjí další výrobce a konstrukce, které jsou dnes dostupné na trhu. Některé z nich jsou autorem v práci zmíněny avšak bez dalších podrobností. Rozsah věnovaný tomuto zajímavému tématu tedy mohl být mnohem širší. Přitom, podrobnějším zmapováním současného stavu a problémů u různých výrobců vznětových leteckých motorů by mohl čtenář získat lepší a ucelenou představu o tomto typu pohonných jednotek. Současně by se tím zvýšil i přínos práce. Ve čtvrté kapitole autor diskutuje perspektivy dalšího vývoje leteckých vznětových motorů. Úvahy autora odpovídají obecným odborným predikcím v tomto segmentu. Je škoda, že autor své úvahy nepodpořil také konkrétními číselnými údaji, které se dají najít v katalozích výrobců. Podkapitola 4.1 pak není logicky propojena s textem práce a není tak zcela zřejmé, proč autor věnuje prostor detailnímu popisu výroby syntetických paliv, který je zatím ve vývojové fázi. Práci lze, i přes uvedené výhrady, použít k základnímu seznámení s oblastí vznětových motorů v letectví.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 141049