DÚBRAVKA, A. Laboratorní úloha pro měření parametrů optických vláknových mřížek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Ružička, Michal

Študent Adrián Dúbravka vypracoval bakalársku prácu na tému merania parametrov optických vláknových mriežok, na základe ktorej bola vypracovaná laboratórna úloha zoznamujúca študentov s touto problematikou. Z počiatku študent neprejavoval dostatočnú aktivitu pri riešení zadanej témy, možností konzultácií však využíval hlavne s blížiacim sa termínom odovzdania práce. Začiatok textu sa venuje vysvetleniu princípu fungovania rôznych druhov FBG, ich výrobe a rozdeleniu senzorov na rôzne druhy meraných veličín ako teplota, tlak, ťah a ich teplotnú kompenzáciu. Jedna z kapitol popisuje iterrogátor využívaný k meraniu samotných FBG. Text však obsahuje gramatické chyby a spracovanie obrázkov mohlo byť rovnako na vyššej úrovni. Súčaťou prípravy pre praktickú časť bolo navrhnutie prípravkov využitých následne pre meranie rôznych druhov netypického namáhania FBG. Nanešťastie k zhotoveniu prípravkov došlo až v poslednom mesiaci, takže sa nedostalo už na navrhnutie verzie s upravenými nedostatkami, čo malo za príčinu aj obmedzené možnosti vo variáciách meraní. Spracovanie dát z meraní by mohlo obsahovať lepší popis a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, ktoré sa v nich objavovali. Prácu preto hodnotím známkou C, 76b.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Dejdar, Petr

Student vypracoval bakalářskou práci na téma laboratorní úloha pro měření parametrů optických vláknových mřížek. V rámci práce popisuje možnosti výroby vláknových mřížek a možnosti měření teploty, tlaku a mechanického napětí. Dále popisuje možnosti teplotní kompenzace pro FBG, kde vynechává jednu možnost, která je v praxi často využívána. Samotná praktická část je na dobré úrovni, kde vytvořené přípravky vypadají použitelně. Reprezentace naměřených výsledků je také na dobré úrovni. K formální stránce práce mám několik výtek. V klíčových slovech autor špatně překládá Braggovy mřížky, i když v anglickém abstraktu má správný překlad. Občas autor používá činný rod, v textu se občas nachází chyby v interpunkci, pravopisné chyby a typografické chyby. Obrázky mají nevalnou kvalitu, některé obrázky autor necituje a některé mají anglické popisky. Občas se zde objevují zavádějící nebo nepravdivé informace, například v kapitole 4.3.1 u měření teplot nad 500 °C. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci známkou B/83.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 141235