LACOVÁ, A. Nemísitelné slitiny založené na systému Cu-Fe připravené metodami práškové metalurgie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Adam, Ondřej

Posuzovaná bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací nemísitelných slitin CuFeCr a CuFeNi připravené mechanickým legováním a následným slinováním metodou Spark Plasma Sintering. V teoretické části je nejprve stručně uveden termodynamický základ pro nemísitelné slitiny, následuje popis systému Cu-Fe a možnosti přípravy slitin odléváním a práškovou metalurgií a na závěr je krátce popsán vliv přísadových prvků Cr a Ni na základní systém. Text je poměrně dobře rozdělen do jednotlivých kapitol, které na sebe vzájemně navazují. V určitých místech je popis problematiky až zbytečně podrobný a text pak působí trochu zmateně. Nicméně celkově se jedná o dobře zpracovanou rešerši, která poskytuje teoretický základ pro následující experimentální část. V experimentální části jsou nejprve popsány a diskutovány výsledky analýz pro mleté prášky a následně pro slinované vzorky. Text působí poměrně nepřehledně, jednotlivé výsledky obou slitin jsou průběžně diskutovány mezi sebou i s odbornými zdroji, což celkově stěžuje orientaci v textu. Pro lepší přehlednost by bylo dobré rozdělit text na kapitolu "Výsledky" a kapitolu "Diskuze". Nicméně je možné konstatovat, že experimentální výsledky byly vyhodnoceny a interpretovány na odpovídající úrovni. K samotné experimentální práci přistupovala studentka aktivně, projevovala vlastní iniciativu a postupně získala dovednosti pro samostatnou práci v práškové laboratoři a v metalografické laboratoři. Bohužel však téměř nekonzultovala získané výsledky ani podobu vlastní práce, což se negativně projevilo na kvalitě. Nicméně lze konstatovat, že práce splnila zadané cíle i požadavky kladené na bakalářskou práci, a tedy ji doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením "C" (dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Němec, Karel

Studentka přistoupila k řešení zadaného tématu zodpovědně a předkládaná práce v rozsahu 22 stran včetně obrázků a tabulek je na dobré úrovni. Téma je zpracováno přehledně, bez závažných chyb a formálních nedostatků. Přestože text práce není příliš dlouhý, využila autorka celkem 63 zdrojů, a to vesměs zahraničních. Velkým kladem práce je nesporně její experimentální část, což je u studentů obecného bakalářského studia nadstandartní. Získané informace studentka navíc podrobila diskusi a zformulovala srozumitelné závěry. Práce svým rozsahem odpovídá požadavkum kladeným na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením "velmi dobře".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 137483