ZAPULA, P. Návrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Globálním cílem bakalářské práce bylo vypracovat návrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů dle požadavků jeho managementu o akcie veřejně obchodovaných společností spotřebního sektoru. Tento globální cíl byl podložen následujícími třemi parciálními cíli: 1. Prvotní výběr akcií společností dle požadavků managementu a statutu fondu. 2. Analýza a komparace vybraných společností. 3. Verifikace vybraných akciových společností pomocí bankrotního modelu. Z uvedeného vyplývá, že práce je dobře vymezena, má logické uspořádání a také metodologii uvedenou na str. 10 považuji za odpovídající. Teoretickou část práce považuji za standardní. Je sice značně popisná, na druhé straně však přesně odpovídá odborné problematice kterou autor následně řeší v praktické části práce. Pokud se týká této části, tak kladně hodnotím vazbu na platnou legislativu a také tu skutečnost, že autor věnoval patřičnou pozornost vazbě na statut fondu. Pokud se týče zvoleného a následně použitého postupu vypracování návrhu na rozšíření investičního portfolia fondu, jeví se mi jako logický, plně odpovídající stanoveným cílům práce. Jednotlivá dílčí řešení na sebe vhodně navazují a jak použité metody, tak i celkový postup řešení globálního cíle považuji za logický a správný. A také hodnotím kladně i autorem uváděné dílčí závěry na konci jednotlivých dílčích kapitol. Pokud se jedná o autorem prezentovaný vlastní investiční návrh, kterým je doporučení určené managementu fondu na rozšíření investičního portfólia, tak mohu konstatovat, že jej považují za možný a souhlasím s ním. V návaznosti na to považuji jak globální cíl práce, tak i parciální cíle za splněné. Práci považuji za pečlivě vypracovanou, s použitou literaturou a ostatními informačními zdroji souhlasím. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka: Vysvětlete, jak jste provedl primární výběr jednotlivých akciových titulů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brauner, Roman

Hlavním cílem bakalářské práce vypracované a předložené panem Pavlem Zapulou bylo vytvořit návrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů dle požadavků jeho managementu o akcie veřejně obchodovaných společností spotřebního sektoru. Tento globální cíl byl následně vcelku vhodně doplněn (viz. strana 10) třemi parciálními cíli a metodologií. Teoretická část bakalářské práce vcelku dobře odpovídá řešené odborné problematice v navazující praktické části práce. Považuji ji za vcelku zdařilou. Následně použitý postup pro vypracování návrhu na rozšíření investičního portfolia fondu se mi jeví jako logický. Jednotlivé dílčí kapitoly, v nichž student plní postupně jednotlivé parciální cíle na sebe vhodně navazují a k použitým metodám, jakož i ke způsobům jejich použití nemám připomínek. A pokud jde o autorův investiční návrh určený managementu fondu, tak jej považují za možný. V návaznosti na to považuji globální cíl práce za splněný. Práci považuji za kvalitní a doporučuji ji proto k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 133064