ZAYTSEV, V. Zásuvný modul pro prostředí Eclipse [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sysel, Petr

Do termínu odevzdání student nekonzultovat postup řešení s vedoucím, ani nepředvedl výsledky řešení. Odevzdaný přeložený zásuvný modul se vedoucímu nepodařilo spustit ani po opakovaném překladu odevzdaných zdrojových souborů. Důvodem může být různá verze prostředí Eclipse, Java Runtime Environment, eventuálně dalších knihoven, jejichž specifikace není v práci dostatečně uvedena. Nicméně podle popisu v práci se zdá, že zadání bylo splněno. Drobná výhrada směřuje k nutnosti restartu konzole po zobrazení grafů (což student sám přiznává) a patrně nemožnosti použít ladicí nástroje jako krokování, breakpoint, apod. K obsahové stránce textu se vedoucí opět neměl možnost vyjádřit před odevzdáním. Text je špatně čitelný, obsahuje mnoho překlepů nebo špatných tvarů slov. Vložení části 2.2 popisující základy OSGi Framework do praktické části práce, zatímco popis ostatních knihoven je správně v teoretické části 1, narušuje plynulost čtení. Text obsahuje odkazy na zdrojové texty v příloze. V některých případech jsou však zdrojové texty natolik krátké, že mohly být uvedeny přímo v textu pro snadnější porozumění.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Burget, Radim

Cílem bakalářské práce bylo s pomocí vývojového prostředí Eclipse návrhnout zásuvný modul pro skriptovací jazyk Octave. Zásuvný modul byl implementován v prostředí Eclipse a obsahuje dohromady 38 tříd. Hlavním nedostatkem celé práce je, že výsledný zásuvný modul obsahuje chyby a při některých jazykových konstrukcí se zastaví a je nezbytné aplikaci znovu spustit. Pro praktické použití je výsledný zásuvný modul méně použitelný. Třída OctaveInterpreter neobsahuje podporu kontroly správnosti programu (isValid), dokončování (getCompletions), ani spouštění (exec). Je nezbytné, aby student funkčnost při obhajobě vysvětlil, jelikož minimální požadavky na práci by tím nebyly naplněny – je vyžadováno spouštění skriptů a zobrazování výsledků zpracování. V případě objasnění navrhuji korigovat bodové hodnocení z 40 na 70 bodů, tedy C. Z formální stránky práce obsahuje některé překlepy a ne příliš zdařilé formulace vět, což lze ale omluvit, jelikož autor není rodilým mluvčím a v tomto ohledu není bodové hodnocení nijak poznamenáno.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 120241