ZEMAN, J. 3D skenování lesklých povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutecký, Tomáš

Hodnocená bakalářská práce se zabývá problematikou 3D skenování lesklých povrchů s aplikací matnících nástřiků. Jedná se o problematiku velmi aktuální jak v praxi, tak z hlediska výzkumu. Práce je zpracována kvalitně a přináší v uvedené oblasti zajímavé a přínosné výsledky. Student v práci prokázal schopnost samostatně realizovat a vyhodnocovat měření a ze získaných výsledků vyvozovat závěry. Práce obsahuje všechny požadované náležitosti. Stanovené cíle práce byly splněny, práci pokládám za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zatočilová, Aneta

Student navrhl metodiku měření kvality matnících titanových nástřiků, získané výsledky statisticky zpracoval a následně adekvátně interpretoval. Výsledky práce mají teoretický přínos. Kladně hodnotím slohový styl a srozumitelnost textu. Práce je přehledně členěna a obsahuje jen minimum gramatických chyb. Celkově hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92245