BRZKOVSKÝ, J. Polyfunkční dům na Špitálce v Brně, urbanisticko-architektonická studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Oblast podél brněnské ulice Špitálka je jednou z nejvýznamnějších přestavbových území Brna v přímé vazbě na centrum města. Kromě z toho plynoucího rozvojového potenciálu je limitována zátěží z dřívější rozsáhlé výroby, více či méně stabilizovanými rozsáhlými plochami technického vybavení, železnicí, nízkým sociálním statusem území, ale také požadavky územního plánu, z nichž mnohé jsou diskutovány a často i odbornou veřejností zpochybňovány (přesun hlavního nádraží a související koncepce železniční sítě, paralelní okružní sběrná komunikace). Území má též své specifické hodnoty, mezi něž patří dominanty, jako je chladící plynárenská věž, či zbytky Svitavského náhonu. Student se této lokalitě věnoval již ve své předdiplomní práci, zkoumal možnosti širšího urbanistického řešení, spolu se svou kolegyní zpracovali námětovou, variantní urbanistickou studii celé více méně přestavbové plochy mezi ulicemi Koliště, Cejl, Křenová a svitavským nábřežím. Pro obsahové zaměření vlastní diplomní práce si student zvolil téma městského bloku a problematiku soudobého bydlení, které se podrobněji věnoval během celého magisterského studia. Případovou studií k tomuto tématu má být právě fragment z předdiplomní práce – městský blok ve východní části, který skýtá podmínky pro funkční diverzifikaci (polyfunkční domy mají v přízemí občanské vybavení a ve vyšších podlažích bydlení, a to bydlení různých sociálních skupin) a pro standardní segregaci veřejných a privátních/semiprivátních ploch (těmi veřejnými prostranstvími jsou ulice, námětí a nábřeží, těmi privátními pak dvory). Diplomat navrhl prototyp účelného polyfunkčního městského bloku, který může sloužit i jako vzor pro jiné obdobné městské lokality. Diplomant dle mého soudu svou diplomní prací a plněním souvisejících studijních povinností prokázal, že je schopen se zhostit úkolů, které před něj postaví architektonická profese.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Diplomant pracoval průběžně, systematicky a zodpovědně. Dokázal si dobře zorganizovat svou práci, logicky se postupně věnoval teoretickým východiskům, zevrubné analýze a pak formování vlastní idey a jejímu ztvárnění ve výsledném architektonickém a urbanistickém návrhu.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Sátora, Josef

Diplomat svou prací prokázal, že je schopen uplatnění v architektonické profesi, i když se v práci projevily určité drobné nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Urbanistické řešení, zpracované v rámci předdiplomního projektu, bylo zřejmě společnou prací diplomanta a Bc. Fiedosieievy, proto jsou oba návrhy zcela totožné. Vztahují se k nim i stejné připomínky. Diplomant se podrobněji zaměřuje na urbanistické rozpracování polozavřený městského bloku, následně ho řeší dispozičně s charakterem polyfunkčního využití.
Architektonické řešení B Výrazným architektonickým prvkem je zešikmené ostění. Diplomant uvádí, že je umístěno pouze v ustupujícím posledním nadzemním podlaží. Na jižním pohledu se jeví, že je uplatněn ve všech podlažích, ve vizualizacích se naopak tento prvek neobjevuje. Kladně hodnotím uplatněný princip sociální diverzity. V malých velikostních kategoriích bytů je problematická absence balkonů, nebo lodžií. Takové byty jsou v současnosti hůř prodejné.
Provozní řešení C Parkování je umístěno ve dvou podlažích. Zdokumentováno je pouze parkování v 1.NP, 1. PP není v dokumentaci doloženo. Sklon nájezdové rampy je uveden 14o, což je spád téměř 25 %, normě nevyhovující. Řez nájezdovou rampou by diplomantovi uvedený nesoulad ozřejmil.
Technicko konstrukční řešení C Diplomant dokládá svislý řez fasádou. Převažující příčný nosný systém umožňuje odlehčení obvodových fasádních stěn. Navrhované keramické tvarovky tl. 200 mm většinou v městském prostředí nevyhoví požadavkům na zvukovou neprůzvučnost obvodové konstrukce.
Formální úroveň B Grafické zpracování je na dobré úrovni, Autor se velmi dobře orientuje v profesi, schází dotažení práce zvláště v některých podrobnostech, o některých se výše zmiňuji.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 108358