ZEMAN, P. Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Libertín, Josef

Práce obsahuje stanovenou problematiku i stanovený cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce je komplexní
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Rozsah zadané problematiky se projevil až při samotném zpracování a převýšil i možnosti dipolomové práce, což se projevilo i na zjednodušení zpracování podkladů.
Odborná úroveň diplomové práce B Velmi dobrá, nad rámec požadavků kladených na studenta magisterského studia.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Velký přínos pro praxi v dopravních organizacích; pro využití ve znalecké praxe dává základní zaměření pro teoretické zpracování.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Novotný, Jiří

Úkol, který byl na začátku práce stanoven,včetně cíle zpracovaná diplomová práce splňuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce pojímá problematiku digitálních tachografů komplexně od právních předpisů přes veškerá data a funkce zařízení až po požadavky na jeho obslujhu a ověřování.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Pro značný rozsah zvolené problematiky měl zpracovatel zvolit po uzavřených celcích analýzu příslušných dat a funkcí. Jednalo by se o analýzu možností využití jednotlivých dat a funkcí digitálního tachografu a karet pro potřeby soudního znalce.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Rozsah zvolené problematiky a zvolený přístup k řešení se pak také projevil na úrovni zpracování diplomové práce.
Obtížnost a správnost řešení B Vzhledem k tomu, že s digitálními tachografy nejsou v praxi velké zkušenosti (byly v plném rozsahu zavedeny od roku 2006) jednalo o velmi obtížné téma, které kladlo na studenta a jeho znalosti značné nároky, s kterými se úspěšně vyrovnal.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce obsahuje rozsáhlý soubor informací o datech a funkcích digitálního tachografu. Co však postrádá je přehled o údajích, které potřebuje pro svou práci soudní znalec a souhrnné porovnání těchto potřeb s možnostmi záznamového zařízení.
Odborná jazyková úroveň B Zpracovaný text má dobrou odbornou jazykovou úroveň a neobsahuje pravopisné chyby.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Odborný text je velmi dobře ilustrován kvalitními fotografiemi, obsahuje přehledné tabulky a bohatou přílohu.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28308