HURTÍK, D. Konstrukce pneumatického stacionárního sklíčidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Tůma, Jiří

Student předvedl svojí schopnost se dobře zorientovat v neznámé problematice a na základě získaných informací vytvořit velice zdařilý návrh stacionárního pneumatického sklíčidla. Během tvorby práce student pravidelně konzultoval postup své práce a na konzultace byl náležitě připraven s podnětnými dotazy. Tomu odpovídá i vysoká úroveň samotné práce, návrhu a výkresové dokumentace. Práci i přístup pana Hurtíka hodnotím na výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předložená práce na téma konstrukce pneumatického stacionárního sklíčidla je vhodně strukturovaná, tak aby jednotlivé části na sebe logicky navazovaly. Úvodní část je věnována rešerši problematiky upínání, na kterou autor navazuje návrhem možných variant řešení. Dále práce obsahuje poměrně rozsáhlou část výpočtů, zde bych vytknul přílišnou strohost, absence popisu jednotlivých výpočtů a závěrů. Dále autor navazuje popisem samotné konstrukce a prezentaci 3D modelu sklíčidla včetně popisu jednotlivých uzlů, mazání, těsnění, montáže atd. Práce obsahuje i drobné nedostatky: Veličina z rovnice 14 chybí v seznamu jednotek, tato veličina není explicitně definována, pouze odkaz v textu cca 2 strany po uvedené rovnici, že velikost ztráta je 20%. V seznamu jednotek uvedena špatná jednotka u veličiny (zkušební napětí). Kolize komponent v 3D modelu POZ.6 a POZ.1 atd. Uvedené drobné nedostatky nesnižují hodnotu práce a považuji práci za zdařilou. Rovněž kladně hodnotím kvalitu zpracování výkresové dokumentace. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132368