GONOVÁ, L. Optimalizace daně z příjmů právnické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Otázka: Vámi navrhované řešení bude daná společnost akceptovat a přistoupí k jeho realizaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kroulová, Petra

Autorka práce si stanovila jako hlavní cíl výběr nejvhodnější alternativy pro sídlo obchodní společnosti z hlediska optimalizace daně z příjmů. Tento cíl byl dosažen a jasně formulován ve formě doporučení pro přesun sídla obchodní společnosti do Maďarské republiky. Autorka zvolila přehlednou a jednoznačnou metodu porovnávání zdanění v jednotlivých zemích při použití vstupních dat existující firmy, takže výsledky zdanění v jednotlivých zemích jsou přehledné a snadno porovnatelné. Výběr země s nejoptimálnějším zdaněním pak autorka srozumitelně zdůvodňuje i v návaznosti na náklady spojené s přesunem sídla společnosti. Výsledek porovnání daňových podmínek okolních států tak může být zajímavý a přínosný i pro další obchodní společnosti sídlící v ČR. Teoretická část práce má logickou strukturu, fakta se opírají především o platné zákonné předpisy a jsou doplněná o originální grafy. Objevuje se zde malá nepřesnost v odkazu na neexistující kapitolu (Kapitola O) a pak také již neaktuální údaje (odpis zřizovacích výdajů). Autorka si dostatečně osvojila používání odborných výrazů, orientaci v zákonných předpisech i praktické výpočty odpisů majetku. Jazyková úroveň práce je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91132