ČÁP, L. Deformační a napěťová analýza dříků kyčelního implantátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcián, Petr

Pan Čáp vypracoval bakalářskou práci zabývající se dříky totálních endoprotéz kyčelního kloubu. Student splnil všechny body zadání. Student přistoupil k řešení velice aktivně a s nadšením. Bakalářská práce je psaná přehledně a srozumitelně. Rešeršní studie je provedena precizně. Práci autor vypracoval samostatně a pravidelně ji konzultoval. Velice oceňuji výbornou grafickou úroveň práce. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Thomková, Barbora

Predkladaná bakalárska práca, v rozsahu 59 strán, sa zaoberá problematikou z oblasti biomechaniky, a to konkrétne bedrovými implantátmi. Rešeršná časť sa zaoberá anatómiou bedrového kĺbu a normami popisujúcimi vývoj a výrobu náhrad bedrového kĺbu. Informácie získané z rešerše noriem boli ďalej použité vo výpočtovej časti. Vo výpočtovej časti autor najprv vytvoril modely geometrií dodaných driekov pomocou skenovania, z ktorých následne vytvoril výpočtové modely. V tejto časti práce chýbajú informácie o zvolenej veľkosti prvku siete alebo obrázok okrajových podmienok, ktoré boli popísané len slovne. Následne autor porovnal hodnoty prvého a tretieho hlavného napätia, a tiež prvého a tretieho hlavného pretvorenia pre všetky drieky. Taktiež porovnával drieky z hľadiska celkovej deformácie a ekvivalentného napätia podľa HMH, ako je uvedené v normách. V tejto časti, by bolo vhodné upraviť obrázky na jednotnú mierku, aby mala pri porovnávaní konkrétna hodnota veličiny rovnakú farbu pre všetky drieky (napríklad obrázok 36 a 37). Jednotlivé kapitoly sú prehľadne usporiadané a analýza výsledkov je jasná a zrozumiteľná. Prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem známku A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139788