PROKOPOVÁ, L. Chování zákazníka v konkrétní oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Práce se zabývá velice zajímavou a často až tabuizovanou problematikou. Na práci pracovala autorka s obrovským zájmem a nasazením. Téma práce vnímala naprosto profesionáolně a přistupovala k němu velice seriózně a zodpovědně. Snažila se o co nejvěrnější deskripci chování zákazníka v dané oblasti. Velice kladně hodnotím identifikaci a deskripci čtyř hlavních typů zákazníků, kterou autorka vhodně doplnila o přehledové, originální obrázky (Obrázek 23 - 26.). Na základě deskripcí jednotlivých typů zákazníků pak autorka správně nastavila doporučení týkající se oblasti marketingové komunikace (pro oslovení těchto typů zákazníků). Analytické výstupy byly a budou dále využívány v rámci odborných článků zaměřených na problematiku chování zákazníků. Práci pak lze vnímat jako přínosnou, nabízející výborný základ a podklad pro další možné výzkumy chování zákazníků v dané oblasti. Otázky k obhajobě: 1) Existují podle Vás jiná odvětví, kde se chovají zákazníci stejně jako jste identifikovala ve Vaší práci v analyzované oblasti? 2) Jaké prodejní argumenty by podle Vás mohly napomoci k "detabuizování" tématu analyzované problematiky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Výstupy práce směřují k naplnění stanovených cílů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka pro svoji práci zvolila vhodného postupu a adekvátních metod. Oproti původnímu plánu však vzhledem k trvajícím protipandemickým opatřením musela od některých metod ustoupit.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka v práci jednoznačně prokazuje schopnost interpretovat výsledky a vyvozovat z nich adekvátní závěry. Jasným příkladem toho mohou být deskripce typů zákazníků na obrázcích 23 - 26.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce jsou použitelné jak v teoretické, tak i praktické rovině. Deskripce a definice jednotlivých zákazníků mohou být dále využity a hlouběji zkoumány. V rámci využití výstupů je také naplánováno sepsání odborného článku týkajícího se chování zákazníků v analyzované oblasti.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce využívá doporučené struktury uvedené v zadání práce.- Působí logicky a přehledně. Autorka se vyjadřuje odborně a využívá vhodné terminologie.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je využito adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně uvedeny a citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Milichovský, František

Předložená bakalářská práce dosahuje velmi dobré kvality. Dosažené výsledky umožní ve společnosti otevřít témata erotiky a databuizovat je. Vytvořená vizualizace zákaznických typů mohou pomoci vhodně a rychle "roztřídit" zákazníky a na jednotlivé typy pak správně cílit a působit na jejich nákupní chování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Bakalantka zpracovala práci na velmi dobré úrovni. Vzhledem k jednotlivým návrhům práce a výslednému zhodnocení lze konstatovat, že bakalářská práce dosáhla stanoveného hlavního cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený a popsaný postup řešení bakalářské práce odpovídá zadanému tématu. V úrovni naplnění jednotlivých metod jsou drobné rezervy, při jejichž rozpracování by práce mohla dosáhnout mnohem vyšší úrovně. V rámci teoretické části postrádám popis základních prvků marketingového mixu, které mají být následně předmětem hodnocení z hlediska marketingové komunikace. Vzhledem k tomu, že předmětem práce není tvorba komunikace konkrétního produktu, ale nastavení vnímání brandu prodejny a odvětví, lze uvedený nedostatek akceptovat. Jako nevhodné hodnotím uvádění čistě teoretických pasáží v rámci analytické části práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Bakalantka zpracovala teoretickou část na vysoké úrovni a na základě těchto poznatků vypracovala potřebné analýzy, které jsou zpracované na velmi dobré úrovni. Vzhledem k výsledkům, vyplývajících z provedených analýz, obsahuje práce drobné nejasnosti v interpretaci závěrů. Tyto nejasnosti mají velmi malý vliv na uvedené návrhy.
Praktická využitelnost výsledků B Uvedené návrhy lze považovat za odpovídající při detabuizování tématu erotiky a erotických produktů. Pro Erotic City a další konkurenční prodejce může představovat uvedená bakalářská práce kvalitní podklad pro vlastní rozvoj směrem k působení na zákaznické chování. Velmi kladně hodnotím vizualizaci specifikované typologie zákazníků, které mohou pomoci vhodně a rychle "roztřídit" zákazníky.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce obsahuje drobné typografické chyby. Tyto chyby působí na odborné vizuální vnímání textu, na samotný obsah práce však nemají vliv. Z hlediska použité terminologie lze taktéž nalézt formulace, které nejsou vhodné použití v bakalářské práci. Z hlediska jazykové stránky obsahuje bakalářská práce překlepy a gramaticky špatné formulace.
Práce s informačními zdroji B Použité zdroje odpovídají zadanému tématu a jejich citace odpovídají zvolenému citačnímu stylu. Jako výtku bych však uvedl využití starších literárních zdrojů, které nelze považovat vzhledem textu jako původní.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 135266