ŠETKA, M. Přívěs za traktor pro přepravu palivového dřeva a sypkého materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomant v práci předkládá původní konstrukční návrh jednonápravového nebrzděného přívěsu za traktor pro přepravu palivového dřeva a sypkého materiálu. Diplomant provedl konstrukční návrh přívěsu včetně analýzy silových účinků v mechanismu sklápění během celého pracovního cyklu. Další významnou částí práce je pevnostní analýza konstrukčních prvků, včetně využití MKP pro posouzení rámu podvozku, klanic a rámu korby. Práce je členěna přehledně a je logicky uspořádána. Diplomová práce je zpracována poměrně kvalitně, diplomant se při zpracování dopustil pouze několika drobných nepřesností, které však nesnižují hodnotu práce. Celkově má práce velmi dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Diplomant ve své závěrečné práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru, samostatnost při zpracování úkolu a celkově dobré předpoklady budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Špička, Jiří

Cílem DP bylo zpracování konstrukčního návrhu jednonápravového nebrzděného přívěsu za traktor pro přepravu palivového dříví a sypkého materiálu. Požadavek zadavatele také zahrnoval využití dvou přímočarých hydromotorů ve sklápěcím mechanismu. Diplomant ve své práci navrhl sklápěcí mechanismus, který umožňuje se sklápěním korby vyklápět zadní klanici a tím zlepšit vyklápění nákladu. Vlastní řešení se vyznačuje jednoduchostí a využívá obou přímočarých hydromotorů, dle požadavku zadavatele. Autor provedl analýzu jednotlivých sil v mechanismu, v závislosti na různých polohách při zvedání korby. Návazně provedl pevnostní kontrolu ramen a táhel mechanismu. Dále navrhl řešení korby a podvozku. Pevnostně zkontroloval všechny navržené čepy. Pevnostní analýzu MKP provedl u ramen hydrauliky, zadní klanice, u podvozku a rámu korby. Dle dílčích výsledků provedl zesílení všech extrémně namáhaných částí přívěsu. K této práci mám následující připomínky: - k jednotlivým kapitolám DP: - kap.2.2,str.21,obr.14: za vhodnější řešení považuji použít bezúdržbové samomazné kluzné uložení, - kap.2.4, str.24:průměr táhla je vypočítán 20,17 mm,ale je zvolen 34 mm. Proč? - kap.3.3, str.33: Jaká tíha bude působit na opěrnou nohu. Doložte výpočtem!, - k výkresové dokumentaci: - podsestavy podvozku(A1-01/00), korby(A1-02/00) - v případě realizace by bylo nutné doplnit některé kóty. Předložená DP je zpracována pečlivě, s drobnými nepřesnostmi v textu.Rozsah práce splňuje zadání v plném rozsahu. Diplomant prokázal dobré odborné znalosti i dobré znalosti technických norem. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71511