FIEDLER, P. Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zedníčková, Veronika

Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu změn systému motivace a odměňování ve vybrané společnosti. Téma hodnotím jako aktuální vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti a vysoké fluktuaci zaměstnanců ke konkurenci. První část práce se zabývá teoretickou terminologií potřebnou pro analytickou část práce. V analytické části byla zjištěna spokojenost s odměňování a motivací zaměstnanců formou dotazníkového šetření. Podařilo se sesbírat 183 dotazníků. Kladně hodnotím, že se jedná o dotazníky ze všech úrovní zaměstnanců. Výsledky dotazníkového šetření následně byly rozebrány formou rozhovoru s vedoucím pracovníkem společnosti. V závěru práce je navrženo pět změn na zlepšení odměňování a tyto návrhy byly finančním vyčísleny. V práci mi chyběla informace o ročních tržbách dané pobočky, aby bylo jasnější, zda jsou návrhy pro firmu vhodné. Návrhy změn by mohli pomoci ke snížení fluktuace zaměstnanců.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125343