SARVAŠ, M. Digitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracoviště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Vetiška, Jan

Student vypracoval bakalářskou práci na téma "Digitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracoviště". Během práce postupoval samostatně dle pokynů vedoucího diplomové práce a svůj postup pravidelně konzultoval s vedoucím. V práci splnil všechny stanovené cíle. V práci mola být více propracována logika řízení celé buňky. Po grafické, stylistické a pravopisné stránce je práce na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Szabari, Mikuláš

Předložená bakalářská práce splňuje všechny zadané cíle. V rešeršní části je podrobně rozebráno svařovaní, programovaní průmyslových robotů se simulačními softwary a také krátké pojednáni o digitálním zprovoznění. Práce pokračuje již návrhem pracoviště a popisem jednotlivých části, kde dle mého názoru chybí alespoň krátká úvaha o pracovišti, jeho koncepci, požadovaných parametrech a funkcích. Následuje návrh upínacího prvku pro upnutí zvoleného rámu stolu vyhotovení ve třech variantách, dle stupně automatizace. Všechna řešení jsou popsána a hodnocena, s následným výběrem vhodného řešení pro danou aplikaci. Návrh je ještě doplněn o důležitý pevnostní výpočet a průhyb upínacího prvku. Závěrečná část je věnovaná návrhu svařovacích drah v prostředí RoboStudiu s rozšířením PowerPack ArcWelding. Je zde popsán vybraný postup pro tvorbu svařovacích drah a návod pro použití rozšíření ArcWelding. Jako interpretace výsledku je zde zobrazena výslední dráha a video svařovacího procesu. Menším nedostatkem práce je nižší kvalita a vypovídající hodnota obrázku 4.19. Práci hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 131859