KONEČNÝ, D. Podnikatelský plán pro založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou diplomovou práci s potenciálem na uplatnění v praxi. Pro realizaci práce bude třeba některé pasáže ještě prohloubit. Zvláště pak části podání a povolení. Práci doporučuji k obhajobě. Pro obhajobu nestanovuji žádné doplňující dotazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomant v práci postavil cíle práce, kterými jsou vytvoření podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Tento podnik bude provozovat zprostředkovatelský webový portál. Cíle jsou měřitelné. Po prostudování práce mohu konstatovat, že diplomant cíle práce splnil.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení je správný. Diplomant k práci využil párové metody analýzy a syntézy. Kladně hodnotím vytvořený podnikatelský model.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomant prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Dosažené výsledky jsou s omezením aplikovatelné v praxi. Detailněji bude třeba prohlobit některé pasáže, zvláště pak podání a povolení.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Po formální a grafické stránce je práce v pořádku a odpovídá nárokům na tento druh prací kladeným. Práce obsahuje minimum jazykových chyb a překlepů.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Diplomant mohl použít více literárních zdrojů z plnotextových databází. Citace jsou provedeny v rámci normy ISO 690. Práce obsahuje velké množství shod. Po kontrole mohu konstatovat, že práce nenaplňuje podmínku prohlášení za plagiát. Nicméně práce se zdroji a jejich citace mohla být pečlivější.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veselý, Josef

Práce je celkově seriózně zpracována, autor na zvoleném tématu pracoval dlouhodobě. Podnikatelský plán je zpracován s přiměřenou podrobností a je dobrým podkladem pro další úspěšnou realizaci. Otázka k obhajobě: Sběr dat pro zákaznický průzkum probíhal před zavedením vládních opatření souvisejících s pandemií Covid19. Je známo, že vlivem událostí několika posledních měsíců se výrazně změnila situace v oboru cestovního ruchu. Podařilo se Vám v podnikatelském plánu tento vliv a pravděpodobné celkové snížení zájmu a potřeb v oboru nějakým způsobem odhadnout a podchytit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem práce bylo na základě analýzy podnikatelského sektoru navrhnout podnikatelský plán pro založení malého podniku, který má konkrétní podobu ve zprostředkovatelské činnosti v oblasti cestovního ruchu (provizní webové stránky). Jako dílčí cíle si autor stanovil provedení strategických analýz a z nich vycházející analýzu SWOT a sestavení detailních plánů. Cíle se podařilo naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci je prokázáno dobré pochopení metodiky tvorby podnikatelského záměru, z provedených analýz je patrné, že se autor se jak v oboru cestovního ruchu, tak ve využití IT dobře orientuje. Je rovněž dobře obeznámen s konkurenční situací na relevantním trhu. K poznatkům z této oblasti nepochybně přispěl rovněž vlastní marketingový výzkum, který autor provedl. Závěrečná analýza rizik vhodným a přehledným způsobem zobrazuje reálná rizika spojená s navrhovaným podnikem, včetně vlivu vládních regulací při případné recidivě Covidu19 (a možné ekonomické krize) a navrhuje přiměřená opatření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V analytické části práce získané poznatky autor uplatnil při návrhu koncepce podniku a při ekonomickém zhodnocení možností jeho fungování.
Praktická využitelnost výsledků A Diplomová práce je zjevně výsledkem dlouhodobé ambice autora vybudovat fungující podnik. Dobrou oporou pro naplnění této ambice je i finanční plán, podpořený potřebnými výkazy, který je součástí realizační části práce.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána včetně prezentovaných tabulek a grafů. Je používána odborná terminologie obvyklá v řešené oblasti.
Práce s informačními zdroji B Autor využil doporučené informační zdroje a řadu dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 123872