PEŠATA, J. Analýza systému řízení bezpečnosti v kovovýrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Diplomant splnil zadání diplomové práce, zpracoval literární rešerši v oblasti metod řízení a zlepšování bezpečnosti, porovnal jednotlivé dostupné metody, vybral metodiku hodnocení a tu využil v průmyslovém podniku, konkrétně v kovovýrobě. Diplomová práce vychází z požadavků průmyslového podniku, blízce souvisí se snižováním nákladů na nízkou jakost výroby. Předloženou diplomovou práci DOPORUČUJI k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mukhametzianova, Leisan

Diplomová práce Jana Pešaty se zabývá bezpečnostním auditem v průmyslovém podniku. Autorem byla provedena rešerše několika systémů managementu bezpečnosti a byl proveden audit ve firmě Kovovýroba ZZ s.r.o. dle příručky Self-Audit Handbookfor SMEs. Výsledky auditu autorem byly vyhodnoceny a byly navrženy nápravná opatření pro zlepšení systému bezpečnosti. Tato práce splňuje požadavky na diplomovou práci a plně naplňuje cíle zadání. Postup a rozsah řešení je přiměřené zadání. Autor správně interpretuje dosažené výsledky a vyvozuje z nich závěry. Celkově je práce logicky uspořádána a splňuje formální náležitosti kladené na klasifikační práci studenta FSI VUT v Brně. V anglickém abstraktu autor použil pojem «security», což nepovažuji za správné. Měl by tam být pojem «safety». Tuto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71649