HORKÝ, P. Modbus/TCP rozhraní pro řízení modelu křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Úkolem pana Pavla Horkého bylo navrhnout a realizovat rozhraní, které by na jedné straně komunikovalo po sběrnici Modbus/TCP a na druhé straně ovládalo model křižovatky. Zadání práce bylo prakticky orientované a zahrnovalo oblast návrhu elektronických obvodů, tvorbu software pro mikrokontrolér a testování komunikace po sběrnici Modbus/TCP. Práce pana Horkého navazovala na diplomovou práci Ing. Jana Záviše, ze které pan Horký mohl převzít knihovny pro komunikaci po sběrnici Modbus/TCP. Bakalářská práce navazovala na předcházející semestrální práci. Pan Horký splnil body zadání 1-7. Bod 8 však kvůli nedostatku času nerealizoval. (Student řešil do poslední chvíle problémy s komunikací mezi mikrokontrolérem a ethernetovým modulem). O implementaci testovací aplikace do řídicího systému Logix bohužel v práci není žádná zmínka. Komunikaci navrženého a realizovaného rozhraní prostřednictvím Modbus/TCP protokolu otestoval pouze pomocí simulátoru. Práce je členěna do 9 kapitol včetně kapitol úvod a závěr, obsahuje cca 33 stran textu, je sestavena v logickém sledu, obsahuje však některé netechnické formulace a nevhodné názvy kapitol (např. 6.2 Oživení základové desky a periferií programem). V kapitole Závěr studen nedokázal dostatečně zhodnotit dosažené výsledky. Po grafické stránce je práce na solidní úrovni. Pan Horký disponoval podprůměrnými znalostmi z oblasti návrhu a konstrukce elektronických obvodů. Dokázal využívat dokumentaci výrobců elektronických součástek, ale nedokázal si nastudovat z odborné literatury potřebné informace o návrhu elektronických obvodů. Při návrhu desek plošných spojů se dopustil chyb, proto musel následně desky upravovat. Převážnou část zařízení se mu nakonec podařilo uvést do funkčního stavu včetně komunikace po sběrnici Modbus/TCP. Pouze některé destičky rozšiřujících vstupů a výstupů nejsou funkční nebo jsou funkční pouze částečně (nefungují indikační LED diody). Student pracoval iniciativně a práci věnoval nadměrné množství času i úsilí. Bohužel vzhledem k výchozím neznalostem studenta celkový výsledek nedopovídá vynaloženému úsilí. Není mi známo, že by se na práci podílely další osoby a při kontrole pomocí systému THESES práce nevykazovala známky plagiátu. Vzhledem k nesplnění bodu zadání číslo 8 a dalším výše uvedeným skutečnostem navrhuji hodnotit práci pana Pavla Horkého známkou E/59 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
59

Posudek oponenta

Štohl, Radek

Student měl za úkol vytvořit Modbus/TCP rozhraní pro řízení modelu křižovatky. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavních částí. V první části je provedena literární rešerše na téma řízení světelných křižovatek, dále na komunikační možnosti systému Logix a protokolu MODBUS/TCP. Druhá část se zabývá návrhem elektronických obvodů a desky plošných spojů (DPS) pro modul ovládání signálů světelné křižovatky prostřednictvím průmyslové komunikace MODBUS/TCP. Při návrhu DPS je patrná nezkušenost studenta s touto problematikou. Návrh cest signálů v zásadě přenechal Autorouteru systému Eagle. Třetí část práce je věnována vlastnímu řešení. Zde se projevilo, že si předem nevyzkoušel např. na nepájivém poli zakoupené součástky, protože by zjistil nesoulad mezi knihovnou součástek, datasheetem součástek a reálných vývodech. Byl nucen dělat dodatečné úpravy na vyrobených DPS. To jej určitě časově zdrželo při další práci. Popis firmware pro mikrokontroler je úplný a lze na práci studenta dále pokračovat a rozvíjet. Funkčnost komunikační části modulu doložil na výpisech z aplikace Wireshark a pomocí simulátoru masteru MODBUS/TCP. Velká část kódu byla převzata z předchozí diplomové práce, což nesnižuje práci studenta. Podle počtu bodů zadání je práce hodnocena jako časově náročná, i když odborně je na standardní úrovni. Z tohoto důvodu nepovažuji ne za zcela splněný 8. bod zadání za zásadní pochybení. Rozsah práce je 34 stran (počítáno od úvodu po závěr), což odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. V práci se vyskytuje minimum gramatických chyb a překlepů. Všechny údaje v práci jsou správně odcitovány podle uvedených literárních zdrojů. Domnívám se, že přes uvedené výtky byly splněny požadavky na bakalářskou práci, a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 142288