PORČ, K. Analýza vlivu nesprávného použití a huštění pneu na stabilitu vozidla v mezní situaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Student prokázal dostatek aplikačních schopností, že je schopen samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Zpracovaná diplomová práce svým obsahem splňuje cíle i rozsah zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část práce vypovídá o dobré přípravě studenta s dostatkem vědomostí získaných studiem potřebných pro úspěšné řešení zvoleného tématu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Úroveň zpracování analytické části, zpracování podkladů a vstupních dat, včetně použité metody, tj. praktická měření a jejich vyhodnocení je na velmi dobré úrovni.
Odborná úroveň diplomové práce A Zpracovaná práce svojí odbornou úrovní splňuje cíle zadání jak v části teoretické, tak i části praktické. Rovněž uvedení závěrů je logické a může sloužit jako inspirace, kam směřovat úsilí v pokračování řešení tohoto tématu.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínos práce pro praktické i teoretické využití v expertním i soudním inženýrství je nepochybný s tím, že na práci je nutné nadále navazovat dalšími pracemi s praktickými měřeními.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Práce s literaturou, citace jsou na potřebné dobré úrovni. Diplomant prokázal i v této oblasti požadované schopnosti, i když uvádění autorů není jednotné.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Formální uspořádání a úprava textu, grafů a tabulek a odborná jazyková úroveň práce je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Panáček, Vladimír

Cílem předložené diplomové práce bylo analyzovat vliv nesprávného použití (kombinace pneumatik na vozidle v rozpory s předpisy) a nesprávného huštění pneumatik na směrovou stabilitu vozidla v mezních situacích. Autor práce zkoumal vliv použití předepsaných a nepředepsaných pneumatik i s ohledem na jejich huštění na vozidle Škoda Octavia při brzdných zkouškách a vyhýbacím manévru. Zadáním stanovené posouzení používání obnovených pneumatik (tzv. protektorů) je v práci provedeno pouze na rešeršní bázi. Autor v práci často uvádí, resp. zapisuje chybné označení pneumatik, např. 185/60/R15 namísto správného označení 185/60 R15. V práci se toto objevuje na více místech. Při brzdných zkouškách autor v kap. 3.3.3 uvedl, že: Podle řidiče vozidlo při této zkoušce zachovávalo během brzdění směrovou stabilitu a do řízení nemusel zasahovat. Tato slovní formulace mohla být vhodně doplněna zjištěnou závislostí příčného zrychlení během brzdné zkoušky. Směrové stabilitě mohla být při brzdných zkouškách věnována větší pozornost, zejména při rozdílných tlacích v pneumatikách na téže nápravě. V tab. 7 na str. 55 není zřejmé, pro které pneumatiky (myšleno LP, PP, LZ, PZ) platí uvedená hloubka dezénu. V tab. 8 na str. 56 chybí uvedeny jednotky tlaku v pneumatikách. Podle tab. 12 nedošlo k zásahu ESP, i když v předchozím textu se tato varianta jako ukončení zkoušky připouští. Tab. 12 mohla být o tyto zásahy asistenčního systému doplněna, pokud skutečně v daných jízdních situacích stabilizační systém do jízdní dynamiky vozidla zasáhl. Při interpretaci výsledků autor práce neuvádí, ve kterém konkrétním okamžiku došlo ke ztrátě směrové stability vozidla (např. nájezd do 1. oblouku, ve 2. oblouku, atd...). Tento okamžik ztráty stability vozidla mohl být rovněž vyznačen v grafických závislostech při vyhodnocení losího testu. Závěrem třeba uvést, že velmi zajímavých výsledků mohl autor práce dosáhnout při dalších kombinacích v osazení pneumatik na vozidle, zejm. při osazení pneumatik na téže nápravě, kdy každá pneumatika stejného rozměru by byla od jiného výrobce, různého dezénu či s různou hloubkou dezénu, atd. Předložená diplomová práce splňuje náležitosti kladené na tento druh VŠKP a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127894