HORVÁTH, M. Analýza faktorů ovlivňujících finanční vývoj cen bytů v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Chvátalová, Zuzana

Posluchač práci vedl aktivně, samostatně, úkoly plnil dle stanoveného harmonogramu, poznámky po racionálním zvážení řádně akceptoval. Jeho přístup k plnění úkolů byl vždy odpovědný a měl loigický rámec, a to jak v přípravných fázích, tak při finalizaci získaných výsledků. Jazykové obraty jeho textu byly vždy srozumitelné. Jako významný výstup práce považuji konstrukci interaktivního kalkulátoru pro uživatele.Otázka:Co byste navrhl (jaké další budoucí případné analýzy) v korespondenci se získanými výsledky ve Vaší práci pro zkvalitnění aktivit na Vámi sledované oblasti trhu (s nemovitostmi)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavláková Dočekalová, Marie

Cílem práce bylo analyzovat aktuální nabídku bytů v Brně a identifikovat faktory, které mohou mít nacenu bytu vliv. Dalším cílem práce bylo určit vliv pandemie Covid–19 na ceny bytů v Brně. K dosažení cíle student využil modelování a zkonstruoval mnohonásobné lineární regresní modely. Otázkou zůstává proč do modelu nejsou zahrnuty makroekonomické ukazatele - např. výše úrokové sazby uvedená v kapitole 4.3.1. Práci doporučuji k obhajobě s výše uvedeným hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 150783