NGUYEN, M. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Práce se soustředí na návrh dílčí části IS v malé firmě zabývající se prodejem stavebních materiálů. V analytické části práce se autor soustředil na popis firmy, jejího okolí a popis vybraných firemních procesů. Hlavní důraz v návrhové části byl kladen na využití řešení pro praxi. Zpracování práce je na dobré úrovni, vykazuje však některé nedostatky týkající se jazykové úpravy a formálního charakteru (různé styly písma, hůře čitelné obrázky, apod.), které snižují úroveň celé práce. Otázky k obhajobě: Zvažoval jste, jakým způsobem by bylo možné ochránit data vznikající v MS Access proti jejich ztrátě?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Dydowicz, Petr

Práce, která je zaměřena na návrh dílčí části informačního systému, je strukturována od analýzy současného stavu až po návrh možného řešení. Autor provádí analýzu 3 možných nástrojů MS Excel, MS Access a IS IZIO pro možnou realizaci informačního systému. Nejsem si jist, zdali parametry, dle kterých vybral právě MS Access jsou právě ty optimální, nemluvě o tom, že v analýze současného stavu uvádí, že firma nemá počítač a vše řeší "ručně". Nikde však v práci nevidím náznak návrhu pořízení PC natož, aby se tato možnost objevila v nákladové části ekonomického zhodnocení. Samotné ekonomické zhodnocení působí podivně. Zde se poprvé objevuje hardware v podobě notebooku, přičemž ve výstupu z analýz bylo napsáno, že firma nedisponuje žádným počítačem. Práce obsahuje dost rozporuplných informací a celkově na mě řešení působí dosti povrchně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 108680