PETŘÍČKOVÁ, A. Efektivní nakládání s biologicky rozložitelným odpadem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Gregor, Jiří

Hlavním cílem diplomové práce studentky Aleny Petříčkové bylo vytvoření technicko-ekonomického modelu kompostárny. Dále byl požadavek kladen na vytvoření ekonomických scénářů, vyhodnocení udržitelnosti projektu a zohlednění dopravní úlohy. Diplomová práce je rozdělena do devíti hlavních kapitol. V teoretické části se studentka zabývá popisem biologicky rozložitelného odpadu. Uvádí základní procesy kompostování včetně technologických postupů. Velmi kladně hodnotím kontaktování výrobců manipulační techniky pro stanovení potřebných parametrů a cenových odhadů, které jsou důležité pro vytvořený technicko-ekonomický model. Praktická část je složena z detailního popisu technicko-ekonomického modelu. Jsou vytvořeny dvě varianty kompostárny, tj. malé zařízeni s kapacitou 150 t/rok a velké zařízení s kapacitou až 20 kt/rok. Kromě samotného modelu se studentka věnuje i správné zakládce kompostu z pohledu vlhkosti a poměru C:N. V závěru teoretické části je provedeno několik scénářů pro uvedené varianty kompostáren, z kterých jsou vyvozeny patřičné závěry. Bohužel interpretace závěrečných vyhodnocení by si zasloužila větší pozornost a bylo by vhodné ji lépe formulovat a strukturovat. Z pohledu vedoucího práce konstatuji, že vytyčené cíle byly splněny v plném rozsahu. Formální stránka práce je na dobré úrovni, občas v tabulkách nejsou zformátovány horní indexy např. m3, jednotnost stylu zápisu jednotek, oddělovače tisíců, v tab. 30 a 33 chybí část jednotek, v rce 7.11 jsou chybně uvedeny jednotky. Některé obrázky jsou špatně čitelné. Vzhledem k velkému množství využité legislativy by si práce zasloužila i přehledový soupis legislativy. Přes tyto drobné nedostatky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi dobře - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ferdan, Tomáš

Cílem diplomové práce bylo vytvoření technicko-ekonomického modelu kompostárny a analýza nákladů na zpracování biologicky rozložitelných odpadů v tomto zařízení. Úvodní dvě kapitoly popisují legislativní pozadí problematiky zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Třetí kapitola je věnována pojmu biologicky rozložitelný odpad. Je zde uveden přehled odpadů, které spadají do kategorie biologických, a stručně jsou vyjmenovány způsoby nakládání s tímto typem odpadu. Další kapitoly jsou již věnovány problematice kompostování. Tyto úvodní rešeršní kapitoly dávají podrobný a ucelený přehled o dané problematice. Sedmá kapitola je věnována matematickému popisu jednotlivých částí kompostárny. Zařízení je zde podrobně a přehledně rozděleno na základní operace a pro ty jsou stanoveny rovnice popisující dané části. Oceňuji detailní popis celého procesu od návrhu surovinové skladby až po stavební práce. Další kapitola pak dává dohromady rovnice z kapitoly 7 a skládá je v obsáhlý a podrobný technicko-ekonomický model. Tento model je pak využit pro návrh a zhodnocení dvou případových řešení kompostárny a to malé s kapacitou do 150 t ročně a velké s kapacitou 20 000 t ročně. Pro obě varianty je provedeno ekonomické zhodnocení a určena potřebná cena za zpracování odpadu v různých scénářích uvažované podpory. Výsledky jsou velmi zajímavé a přehledně zhodnoceny v závěru kapitoly 8 a v kapitole 9. Práce byla napsána v souladu se zadáním. Práce je po obsahové stránce velmi zdařilá a jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost. Je zřejmé, že autorka během zpracování diplomové práce získala podrobný přehled o dané problematice. Zhotovený model kompostárny považuji za velmi podrobný a kvalitně zpracovaný a jako takový vhodný k praktickému využití při návrhu reálných kompostáren. K diplomové práci mám pouze pár komentářů a výtek. V práci se objevilo několik překlepů, opakovaných slov a gramatických chyb (například strana 11 nahoře se opakuje slovo „suroviny“, strana 47 dole chybí „k“ ve slově „základ“ a další). Dále bych vytkl špatnou grafickou kvalitu autorkou vytvářených schémat. Některé texty v těchto schématech jsou špatně čitelné. Další nepřesností je, dle mého názoru, udávání „autor“ nebo „archiv autora“ jako zdroj u většiny schémat a tabulek. Chápu, že tím autorka měla na mysli, že tyto prvky zpracovávala sama v grafickém editoru, ale většina schémat nebo tabulek vychází z nějakého literárního zdroje a ne přímo od autorky a tyto zdroje by měli být ocitovány (například na základě [X] zpracováno autorem). V práci je citováno 60 zdrojů což považuji za kladné, ale celková práce s citacemi je poněkud ležérní a lehce sráží obsahově velmi zdařilou práci. Závěrem lze říci, že diplomová práce je vypracována na velmi dobré úrovni a v souladu se zadáním, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100845