URBANOVÁ, S. Kvalita a konkurenceschopnost. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Zadání bylo splněno zcela. Kandidátka projevila při zpracování schopnost samostatného a kritického myšlení. Nebála se uplatnit vlastní názor.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Toul, Jiří

Předložená bakalářská práce nepostrádá logické uspořádání, její autorka má velmi pěkné vyjadřovací schopnosti. Výtku bych měl snad jen k nadpisu "2.6. Využití norem ISO". Tento nadpis svojí obecností přehlíží to, že norem ISO je několik tisíc a k řešené problematice se jich vztahuje pouze několik málo z nich. Tímto formálním nedostatkem by však neměla být zastíněna nadprůměrná kvalita práce, kdy zejména některé myšlenkové pochody autorky se jeví jako velmi kvalitní a vyzrálé.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9783