KEJÍKOVÁ, B. Vliv hloubky dezénové drážky na dosažitelné zpomalení vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Albert

Předložená diplomová práce je zpracována v intentcích zadání, studentka prokázala schopnost vyřešit zadaný problém, zpracování práce opakovaně konzultovala a závěry byly kladně přijaty při prezentaci zaměstnancům společnosti Česká pojišťovna a.s., která zadání tohoto tématu iniciovala.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Studentka splnila cíle, nastíněné v zadání práce.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A V teoretické části studentka poměrně vyčerpávajícím způsobem popsala konstrukci různých druhů pneumatik a vliv jejich konstrukce na bezpečnost provozu vozidla. Samostatnou kapitolu pak věnovala nejnovějším trendům v konstrukci pneumatik.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Diplomantka samostatně naplánovala a zrealizovala série jízdních zkoušek s různými pneumatikami a výsledky vyhodnotila pomocí vhodných statistických metod.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je na velmi dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Potenciál praktického využití je v práci zřejmý.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B V seznamu použitých zdrojů lze nalézt 30 pramenů, vytknout lze snad jen nedostatek zahraničních publikací.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Po stránce formální, jazykové i grafické nelze práci prakticky nic vytknout.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kaluža, Zdeněk

Přínos diplomové práce vidím v zrychlení prvotního rozhodnutí, zda se podrobně zabývat vlivem hloubky dezénu na dopravní nehodu a tím eliminovat zdlouhavé vypracovávání expertíz i u případů kdy to není nutné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Diplomová práce je celkově zaměřená na pneumatiky osobních vozidel, osobně bych však uvítal aspoň v teoretické části informace o ostatních druzích pneumatik. Dále rozdělení pneumatik pouze na letní, zimní a celoroční, je celkem hodně všeobecné určitě se dalo udělat podrobnější dělení.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Zvolený přístup praktického měření a následné jednoduše pochopitelného shrnutí je velmi vhodný. Měření na zimních pneumatikách mohl být rozpracováno i na jiné výšce sněhu, ale vzhledem ke klimatickým podmínkám se to dá pochopit.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Bez připomínky.
Obtížnost a správnost řešení B Mohlo se zvolit více rozdílných podmínek u praktického měření zejména u zimních pneumatik.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Na základě výsledků pokusů se dá při prvotním rozhodnutí s přijatelnou chybou rozhodnout, zda se dále zabývat vlivem hloubky dezénu na dopravní nehodu. Což jednoznačně napomůže při praktickém rozhodování.
Odborná jazyková úroveň A Bez připomínky.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Bez připomínky.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 91127