WOJNAR, P. Studie samosběrných a silážovacích návěsů a vozů pro sběr a svoz balíků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Jan

Student zpracoval svou bakalářskou práci na poměrně slušné odborné i grafické úrovni. V této práci student srovnal 93 vozů od hlavních světových výrobců této techniky. Kladně hodnotím vyřazení 17 vozů, které ač splňovaly parametry zadání práce byly svou koncepcí naprosto odlišné a tedy nesrovnatelné s ostatními vozy. V práci jsou stroje srovnány dle základních charakteristik od výrobců i dle vypočtených parametrů navržených studentem. Vybrané zjištěné parametry jsou zaneseny do grafů. Na druhou stranu se v práci objevují gramatické chyby, které zbytečně snižují kvalitu práce. V poslední části práce jsou ukázány některé vozy pro sběr, přepravu a stohování balíků. Bohužel v práci nejsou tyto vozy nijak srovnány. V závěru student zhodnocuje vozy dle různých kritérií a vybírá ty, které jsou dle jeho názoru nejlepší. 1) Jakým způsobem by mohly být porovnány vozy pro přepravu balíků sena a slámy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Bakalářská práce řeší poměrně pěknou formou přehled světových výrobců techniky pro sběr a svoz pícnin. Parametry vozů jsou kromě tabulkových přehledů zaneseny do grafů. Výsledný dojem z práce kazí pouze drobné překlepy v textu a přílišný prostor věnovaný historii zastoupených firem na úkor v současnosti poskytovaných služeb. Předložená práce má i přes uvedené výhrady velmi dobrou úroveň a plně splňuje zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29259