CHMELAŘ, R. Marketingové strategie pro začínající Start-up projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Cílem předložené práce bylo sestavení návrhu marketingové strategie pro novou začínající službu. Cíl považuji za splněný s několika připomínkami uvedenými dále. Autor v práci zpracoval poměrně detailní analýzy externích faktorů, které dále doplnil o kvalitativní výzkum zaměřený na očekávání zákazníků. Analýzy jsou dobře shrnuty do dílčích závěrů. Následně je zpracována rovněž analýza interních faktorů. V této části jde ale spíše o popis, než o analýzu. U začínajícího projektu bych očekával, že se na jednotlivé faktory zaměří z hlediska zdrojů, kapacit a schopností. Popis interních faktorů je pak shrnut do tabulky, kde jsou ale nesprávně vyhodnocovány hrozby a příležitosti - u interních faktorů je potřeba hodnotit silné a slabé stránky. Z tohoto nesouladu pak zřejmě plynou i nesprávně zařazené externí faktory mezi interními v souhrnné SWOT matici - např. slabou stránkou určitě není citlivost sektoru gastronomie na vnější vlivy. Představené návrhy vycházejí ze zpracovaných analýz, vychází z provedené tržní segmentace a marketingových cílů společnosti. Velkou slabinou návrhů je koncentrace na marketingovou komunikaci a nižší pozornost věnovaná ostatním prvkům marketingového mixu. Návrhy mohly být rovněž strukturovány přehledněji. Poslední připomínka směřuje ke kapitole Cíle a metodika, kde především rozepsání využitých metod měla být věnována vyšší pozornost. Celkově práce splňuje formální a odborné požadavky a přes uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: V čem spatřujete nejvýznamnější rizika pro realizaci vašich návrhů? Jak je případně eliminovat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ulč, Jakub

Cílem práce byl návrh marketingové strategie pro začínající Start-up projekt. Cíl shledávám jako částečně splněný. Návrhy jsou založeny na dobrém teoretickém základu, kde je avšak viditelná nižší aktivita v oblasti marketingové strategie a bylo by vhodné uvést přístup dle několika autorů. Autor se snažil vytvořit kvantitativní i kvalitativní výzkum, jejichž výsledky mohou být relevantní pro samotné návhry. Získané informace jsou použitelné, avšak negativně hodnotím více popisné pojetí analýz a nelogické zařazení některých faktorů u analýzy SWOT. Také posloupnost kapitol analýz a výzkumu je z mého pohledu nelogická. U návrhů jsou logické kroky v oblasti komunikační strategie a kladně hodnotím navržení cílů u jednotlivých složek marketingového mixu. Návrhy jsou mírně nepřehledné a není zde kladen důraz na všechny složky marketingového mixu. Není zde zcela jasné, jak autor chápe marketingovou strategii a co obsahuje. Návrhy jsou použitelné v praxi, avšak pro úspěšný vstup na trh by bylo vhodné své návrhy více promyslet nejen z pohledu komunikačního mixu, ale i z pohledu komplexní marketingové strategie. Práce je na odpovídající odborné i formální úrovni, s vysokým počtem využitých odborných zdrojů. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Pokud uvádíte tento typ podniku jakožto start-up, je dle Vašeho názoru výše příjmu v kalkulaci optimistické varianty dostatečná pro potenciální investory? Pokud ne, jaké kroky byste podniknul pro zvýšení příjmů ve Vašem sledovaném období do konce roku 2023?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 142245