SMEJKALOVÁ, T. Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními ve středu města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lorencová, Marie

Studentka pracovala po celou dobu velmi svědomitě a řádně konzultovala. Celkově diplomovou práci považuji za velmi zdařilou, pečlivě a originálně zpracovanou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce je vypracována v souladu se zadáním, cíl i rozsah práce je beze zbytku splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Z teoretické části je zřejmé, že se studentka v dané problematice orientuje. V kapitole „Základní pojmy“ postrádám vymezení pojmů tržní cena a tržní nájemné.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Studentka dlouhodobě sledovala realitní inzerci a zajistila si potřebné podklady a vstupní data. Veškeré použité metody a postupy jsou správné a originální.
Odborná úroveň diplomové práce B Práce je zpracována logicky a srozumitelně, na velmi dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Odborné i laické veřejnosti jsou přiblíženy faktory, které ovlivňují tržní nájemné a tržní ceny hostinských zařízení a to i z pohledu vlastníků a nájemníků těchto objektů ve středu města Brna.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Studentka v práci až na drobné výjimky řádně a důsledně uvádí zdroje, ze kterých čerpala.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce není zcela prosta typografických nedostatků. Celkově formální úpravu a odbornou jazykovou úroveň hodnotím jako velmi dobrou.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pertl, Marek

Z komplexního hlediska se jedná o velmi slušnou práci, na netradiční a málo řešené téma, která byla zpracována originálním způsobem a je naplněna spoustou vlastních poznatků, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním, avšak zadaný rozsah nebyl zcela naplněn. Postrádám jakoukoliv zmínku o kavárnách.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Studentka se rozhodla pro naplnění cílů práce využít dvou základních informačních zdrojů, což kvituji s povděkem a považuji za správný přístup. Konkrétně se jednalo o využití dotazníků, které ovšem byly zpracovány při osobním setkání s jednotlivými majiteli, čímž jim bylo dodáno na vážnosti a obejktivnosti. Druhým způsobem bylo vytvoření vlastních databází nabízených předmětných nemovitých věcí a to jak k pronájmu, tak také k prodeji.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Zvolený přístup považuji za správný a originální. Konkrétně bych vyzdvihl dotazníkové šetření, které bylo zpracováváno s jednotlivými majiteli či managery předmětných podniků, což studentce umožnilo udělat si nejen ucelený přehled, ale i získat osobní náhled jednotlivých provozovatelů, kteří se v dané branži (v zadaném segmetu realitního trhu) pohybují každý den již několik let. Znalec ani odhadce takové podrobné vědomosti a informace nemá, protože se pohybuje napříč celým spektrem realitního trhu.
Obtížnost a správnost řešení B Realitní segment trhu s nemovitými věcmi vhodnými pro hostinské zařízení je velmi specifický. Diplomantka zvládla ve své práci rozkličovat hlavní cenotvorné faktory ovlivňující případnou hodnotu nemovité věci či nájemného.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce je využitelná v každodenním životě a to nejen pro odbornou veřejnost, ale také pro případné zájemce z řad podnikatelské sféry, kteří by přemýšleli nad investicí do pohostinského zařízení na území města Brna, konkrétně v městské části Brno-Střed.
Odborná jazyková úroveň B V práci se velmi často objevuje termín kupní ceny, ale vzhledem k tomu, že se jedná o databázi nabídek nemovitých věcí k prodeji či pronájmu, by bylo namístě spíše využívat termínu nabídková cena, či požadovaná výše nájemného. Tato skutečnost je možná i zapříčiněna absentujícím vysvětlením tržní ceny a hodnoty v základních pojmech.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Na první pohled práce vypadá dobře, ale při hlubším zkoumání zjistíme, že po technické a grafické stránce mohla být práce zpracována na vyšší úrovni. U některých nadpisů není jasné, ke kterému textu se pojí (schází lepší a zejména sjednocené odsazování textu v průběhu celé práce), občas se vyskytuje v práci nějaký prázdný řádek, atd. Zpracované grafy lehce splývají, použité barevné rozlišení není zrovna optimální. V přílohách se objevuje několik stylů a velikostí písma, což zbytečně kazí jinak dobrý dojem.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 90838