BORŠOŠ, A. Rychlé nabíjení elektromobilů – přehled technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišer, Jan

Pan Adam Boršoš zpracoval práci na téma Rychlé nabíjení elektromobilů – přehled technologií. Hlavním cílem práce bylo provést rešerši současných technologií umožňujících rychlé dobíjení EV vozidel, porovnat jejich výhody, nevýhody a zhodnotit, jaké strategie chlazení využívají jednotliví výrobci EV vozidel a jaký to může mít dopad na životnost akumulátorů. Student téma zpracoval samostatně, provedl rešerši pro získání informací a dat nutných pro posouzení jednotlivých druhů dobíjení, systémů chlazení akumulátorů, druhů degradace akumulátorů a využil celkem 129 literárních zdrojů. Na konzultace byl student vždy připraven a vždy v dohodnutém termínu odevzdal stanovenou část práce. Jistý limit spatřuji z pohledu vedoucí pouze ve faktu, že se student rozhodl psát práci v českém jazyce, což jej částečně limitovalo při psaní textu a překladu informací z anglických zdrojů. Práci pana Adama Boršoše doporučuji k obhajobě a hodnotím ji z pohledu vedoucí stupněm velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Charvát, Pavel

Bakalářská práce má rešeršní charakter. V jednotlivých kapitolách autor prezentuje informace z literárních zdrojů týkající se dobíjecích standardů elektrických vozidel (EV), technologií stejnosměrných nabíječek, dobíjecích sítí v České republice, způsobů chlazení akumulátorů EV a degradace akumulátorů EV. Práce obsahuje 129 referencí, což je nadprůměrný počet i na bakalářskou práci rešeršního charakteru. Z formálního hlediska mám hlavní připomínku k odkazům na reference v textu, kdy je v práci odkaz většinou umístěn mezi tečkou za větou a prvním písmenem další věty. Odkaz na referenci (zdroj) by měl být součástí věty a ve větě by se měl nacházet co nejblíže informace převzaté z uvedeného zdroje. Práce je napsána česky, ale na několika místech se v textu objevují výrazy se slovenštiny. Například informace, že při některých způsobech indukčního (bezdrátového) nabíjení EV se „vodič“ (míněno řidič) nachází ve vozidle, dává větě v češtině poněkud jiný smysl. Grafickou úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou. Pokud se týká jazykové úrovně, mám připomínky především k technickým formulacím. V práci se několikrát opakuje tvrzení, že rychlé nabíjení akumulátorů v EV se provádí stejnosměrným proudem. Akumulátory lze nabíjet pouze stejnosměrným proudem. Rychlé nabíjení nespočívá ve stejnosměrném proudu, ale v technologii nabíječek, které umožňují dosahovat vysokých nabíjecích výkonů. Na některých místech působí text bakalářské práce poněkud „těžkopádně,“ což je pravděpodobně důsledek překladu textů z anglického jazyka. Použití literárních zdrojů v angličtině je chvályhodné, ale odkazy na Wikipedii nepovažuji za úplně správné. Wikipedie vyžaduje u textů k jednotlivým heslům odkazy na literární zdroje, a právě tyto primární zdroje by měly být uvedeny v referencích bakalářské práce (místo odkazů na stránky na Wikipedii). Kapitola „Diskuze“ je poměrně krátká a pouze shrnuje informace prezentované v rešeršní části bakalářské práce. V „diskuzi“ bych očekával větší zastoupení osobní pohledu autora na problematiku rychlého nabíjení (podpořenou vlastními analýzami trendů nebo technologií). Zadání bakalářské práce bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 136905