DUDEK, M. Řešení technologie součásti "stopka" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Magisterská práce je provedena pečlivě a přehledně. Autorova snaha, ukázat na technologickém procesu zvolené relativně jednoduché součásti určité možnosti zlepšení, vyšla velice dobře. Úspěchu samozřejmě předcházejí nezbytné rozbory, týkající se materiálu součásti, stroje k dispozici a kontrolních metod. Hlavní pozornost je pak zaměřena na výběr řezného nástroje. Vzhledem v malým rozměrům obráběné součásti není výběr tak široký a snadný, jak se může na první pohled zdát. Po rozboru charakteristik nástroje a procesu obrábění autor definuje konkrétní typy. Nezbytnou etapou je i ověření katalogových hodnot řezných podmínek. Zavedená metodika odzkoušení je se svými výsledky zachycena v přehledných tabulkách (a nejen zde). Stav opotřebovaných nástrojů je kromě vyhodnocení zdokumentován i autorovými fotografiemi. Nemalá pozornost je zaměřena na ekologii procesu. Vzhledem k utajené magisterské práci nejsou v tomto posudku uváděny konkrétní údaje (číselné hodnoty, data z firmy).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Vpředložené práci je řešena problematika technologie konkrétní rotační součásti pro podmínky hromadné výroby.Těžiště práce je zaměřeno na aplikaci CNC dlouhotočného soustružnického automatu pro obrábění zadané součásti. Autor v souladu se zadáním podrobně charakterizuje současnou technologii a technologii navrhovanou s uvážením příslušných technologických a nákladových aspektů. K předložené práci mám následující připomínky: a)V práci se ojevují některé ndostatky. L4...porcess; L14 tyčeMaterál, lobulárního; příloha 2,3 chybně označený jednotkový strojní čas; L34 a další - chybně označená hodnota parametru drsnosti povrchu - patří Ra, Rz. b)L11 Předepsaná přesnost ploch je Rz=... - to není přesnost c)L27 Pojmy -přepravka, transportní bedna, maximální hmotnost přepravky. d)L37-Tab.7.2 Doporučená ....rozměr? e)L39-Tab.7.9 Patří "šířka záběru ostří" f)L44,L72-Chybné označení úhlu špičky. g)L61 Tab. 8.21- n chybný rozmšr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64605