PRÁŠEK, D. Potenciál solárního sušení čistírenských kalů v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Elsässer, Thomas

Bakalářská práce je součástí řešení projektu 2B08048 - Odpady jako surovina a zdroje energie a bude sloužit jako základ pro další výzkum v oblasti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Zadání bakalářské práce bylo splněno pouze částečně a to s ohledem zejména na časové možnosti studenta. Práce je silně prakticky zaměřená s velmi dobrou využitelností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pavlas, Martin

Pan Prášek zpracoval bakalářskou práci v požadovaném rozsahu. Zadání práce bylo splněno. Srovnání bilance solární sušárny se sušárnou konvenční je provedeno jen okrajově. Tento bod by měl být blíže rozveden nebo v souvislosti s řešenou případovou studií vysvětleno, proč toto nebylo řešeno. Grafická úroveň práce je dobrá. Je však nutné vytknout zhoršenou kvalitu a čitelnost většiny obrázků. Z formálních nedostatků vytýkám, že v textu chybí odkazy na většinu obrázků a tabulek. Dále mi chybí častější citace zdrojů v textu. Po obsahové stránce mé výhrady směřují k velmi krátké kapitole 4 a v ní uvedenému obrázku 10. Kapitola je vytržena z kontextu celé práce a není jasné, k čemu uvedené údaje slouží. Další výtka směřuje k výpočtu v kapitole 5. V úvodu této kapitoly postrádám bližší popis lokality a předpokladů, specifikaci postupu výpočtu, přehled vstupních dat. Z dalších obsahových chyb uvádím některé nepřesné formulace v rešeršní části práce: • definice kalu na str. 9, kap. 1.1 jako důsledek rozdělení do dvou vět • str. 10, 1. odstavec „ohřevem kalu vzniká bioplyn“ • str. 11, kapitola 1.3.2 autor uvádí konkrétní informace o aerobní stabilizací. Obdobná informace pro anaerobní chybí • str. 12, používá termín fugát, definice není uvedena • str. 13. odstavec v kap. 1.4.1 nesrozumitelný. • Str. 13. odstavec 1.4.1 spoluspalování kalů – čtenář nabývá dojmu, že v ČR je běžné. Vlastní výsledky výpočtu jsou uvedeny až v závěru celé práce, což působí dojmem, že kapitola 5 nebyla dokončena. Přivítal bych grafické zpracování výpočtu návratnosti pro různé podmínky (proměnná cena za likvidaci kalu, specifikace potřebných dotací pro zajištění realizovatelnosti projektu). Autor se rovněž nevyhnul celé řadě překlepů a stylistických chyb. Přes výše uvedené připomínky konstatuji, že práce splnila požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 19624