REITORAL, A. Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Otázka č.1: Vysvětlete, které z navrhovaných aktivit vedou ke zkvalitnění, zefektivnění a dostupnost poskytovaných služeb analyzované společnosti. Otázka č.2: Jaké jsou celkové okamžité výdaje analyzované společnosti vzhledem k navrženým akcím a jakým způsobem bude docházet k jejich financování? Otázka č.3: V práci je uvedeno, že roční zisk společnosti činí 250 000,- Kč/ročně. Objasněte, jakou měrou se podílí jednotlivé služby (kurzy, jazyky, inovační programy) na uvedeném zisku. Otázka č.4: V práci je uvedeno, že faktor ekonomického růstu nebo odvětví významně ovlivňuje fungování firmy na trhu. Uveďte dopady tohoto faktoru na podnikání dané společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

holding, Martin Suchánek, Manažer přímého prodeje ve společnosti Tescan orsay

Cíl práce a jeho naplnění Cílem práce je navržení strategie rozvoje malého podniku. Tato strategie má vycházet z analýzy současné situace na trhu a v samotném podniku. V úvodu autor představuje metody, pomocí nichž chce analyzovat současnou situaci. Tyto metody následně aplikuje na zkoumaný podnik a na základě výsledků navrhuje opatření k rozvoji podniku. Pro navrhovaná opatření vyčísluje náklady a snaží se predikovat výnosy. Struktura práce Autorovi se podařilo zvolit vhodnou strukturou práce, kdy od teoretických východisek přechází k situaci konkrétního podniku. Teoretická část je dostatečně stručná a odpovídá rozsahu práce. Nástroje představené v teoretické části následně využívá k analýze podniku a prostředí, ve kterém působí. Použité zdroje Autor vychází z množství odborné literatury a aktuální informace čerpá většinou z internetových zdrojů. Připomínky k práci Některé závěry, které autor v práci představuje, nejsou dostatečně provázány s předchozími analýzami a není patřičně zřejmý vztah mezi výsledkem analýzy, učiněným závěrem a konkrétním doporučením rozvoje. Autor pečlivě analyzuje situaci uvnitř podniku, ale poněkud zanedbává analýzu trhu zejména na straně poptávky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 74090