VAJS, J. Návštěvnické centrum CARBON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Student přistoupil ke zpracování závěrečné práce zodpovědně, stejně jako k celému studiu na naší fakultě. Svědomitě pracoval na bakalářském projektu od úvodních analýz a konceptů až po konečnou adjustaci. Ta je u něj na vysoké úrovni. Jakub Vajs přistoupil k nelehkému zadání bakalářské práce kreativně a téměř s profesionálním přístupem. Hodnotím u něj zejména schopnost o úkolech a výzvách přemýšlet a dotáhnout své myšlenky ke konkrétním řešením, zároveň však přijímat a zpracovávat jiné názory a reflektovat je ve své práci. Zaznamenal jsem v jeho bakalářské práci velký posun, bude vynikajícím architektem. Cením si také jeho vytrvalosti a pracovního nasazení, bez těchto vlastností by nebylo možné takový úkol obstojně zvládnout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student přistoupil ke zpracování závěrečné práce zodpovědně, stejně jako k celému studiu na naší fakultě. Svědomitě pracoval na bakalářském projektu od úvodních analýz a konceptů až po konečnou adjustaci. Ta je u něj na vysoké úrovni. Jakub Vajs přistoupil k nelehkému zadání bakalářské práce kreativně a téměř s profesionálním přístupem. Hodnotím u něj zejména schopnost o úkolech a výzvách přemýšlet a dotáhnout své myšlenky ke konkrétním řešením, zároveň však přijímat a zpracovávat jiné názory a reflektovat je ve své práci. Zaznamenal jsem v jeho bakalářské práci velký posun, bude vynikajícím architektem. Cením si také jeho vytrvalosti a pracovního nasazení, bez těchto vlastností by nebylo možné takový úkol obstojně zvládnout.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šindlar, Jiljí

Autor práce předložit velmi dobrou představu o nové formě objektu návštěvnického centra pro řešenou lokalitu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor umísťuje zamýšlenou stavbu návštěvnického centra CARBON do pomyslného centra původního areálu. Řešení počítá se zachováním těžebních věží i jejich strojních hal a svůj objekt staví do těžiště prostoru mezi ně a pracuje i se stávající profilací terénu, zejména výrazné prohlubně terénu mezi věžemi. Projekt řeší napojení objektu na stávající i uvažované vnitřní komunikace v areálu, ať už pěší, tak i pojízdné a zásobovací.
Provozní řešení A Provozní řešení objektu je čisté a velkorysé vnitřní prostory nabízejí pro předpokládané děje v objektu dostatečné plochy včetně výškového škálování prostoru.
Technicko konstrukční řešení B Technicko - konstrukční řešení předkládané ve výkresové dokumentaci je velmi promyšlené zejména v kapitole nosných konstrukcí stavby a jde k názoru i na podstatné technické detaily stavby. V průvodní zprávě se popisuje systém větrání a vytápění objektu jen velmi skromně a bylo by záhodno tuto podstatnou část pro dobré vnitřní prostředí stavby promyslet hlouběji a prokázat ji alespoň schématem řešení vzduchotechnických rozvodů, znalostí o principu umístění a nároků na VZT jednotky apod.
Architektonické řešení A Objekt a jeho tvarosloví je inspirováno uhlím. Ať ve formě jeho vytěžených hromad, tak i strukturou uhelného materiálu jako takového. Jde o tvarovou abstrakci, které je zhmotněná v krystalické formě objektu. Venkovní tvarování se pak přímo promítá do tvaru vnitřních prostor a jde tak o pravdivou architekturu kde vnitřní prostor odpovídá vnější figuře objektu. Vnitřní vybavení mobiliářovými, architektonickými i technickými prvky je poněkud formální a neodpovídá výtvarnému řešení stavby. Toto formální řešení interiérů předpokládám vzniklo nedostatkem času a i vzhledem k velkému rozsahu práce.
Formální úroveň A Předkládaná bakalářská práce je velmi obsahově rozsáhlá a má výbornou grafickou i formální úrověň
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 151417