HRUBOŠ, R. Expanze vybraného podniku na slovenský trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Cílem práce byl návrh zobecněného postupu při návrhu a realizace FVE na slovenském trhu. Cíl považuji za splněný. Vypracované návrhy vycházejí ze zpracovaných analýz cílového slovenského trhu. Expanze je navržena formou přímého vývozu a přímým marketingem zaměřeným na slovenské zákazníky. Tato volba je vzhledem k charakteru produktu logická. Návrhy jsou zpracovány formou zobecněného projektového návodu postupu při návrhu a realizaci instalace FVE na Slovensku a zohledňuje legislativní a technické odlišnosti oproti českému trhu, na kterém se firma pohybuje dlouhod Práce je na odpovídající odborné i formální úrovni. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Jako významná rizika identifikujete aktuální vysokou inflaci a fluktuaci směnných kurzů. Jaká opatření firmě doporučujete pro jejich eliminaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ulč, Jakub

Cílem práce byl návrh obecného postupu při návrhu a realizace instalace fotovoltaické elektrárny. Cíl shledávám jako splněný. Autor projevil dobrou orientaci v dané problematice. Návrhy vychází z teoretického základu a na základě zpracovaných analýz na vyšší úrovni. Cíle jsou navrženy v souladu se specifikací na slovenský trh a ve třech variantách při modelové realizaci. Jako mírně negativní vnímám nižší propojenost názvu práce se samotnými cíly a návrhy, kde bych na základě názvu práce (Expanze vybraného podniku na slovenský trh) očekával i návrhy spojené s oslovením potenciálních zákazníků, či marketingových aktivit obecně. Práce je na odpovídající odborné i formální úrovni, s dostatečným počtem využitých odborných zdrojů. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Jaké marketingové aktivity byste v rámci expanze na slovenský trh provedl za účelem získání potenciálního zákzaníka?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 142033