JURČÍK, P. Automatizované pracoviště pro měření parametrů zesilovačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Cílem diplomové práce byl návrh laboratorních úloh v prostředí LabVIEW pro měření základních parametrů audio zesilovačů. Odborným konzultantem byl Ing. Miroslav Uher, který také diplomanta metodicky vedl. Jedná se o studenta kombinovaného studijního programu. Konzultace probíhaly převážně elektronickou formou. Ústních konzultací využíval diplomant především v závěrečné fázi řešení práce, kdy bylo nutné realizovat zkušební měření. Diplomant pracoval samostatně a využíval odborné rady konzultanta, dobře si rozvrhl časový plán a nedostal se do časové tísně. Výhrady mám k práci s odbornou literaturou, diplomant mohl prostudovat více aktuálních literárních zdrojů. Kladně hodnotím zodpovědný přístup a bezproblémovou komunikaci. Diplomová práce byla odevzdána v řádném termínu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Čejka, Miloslav

Zadání diplomové práce patří k méně náročným, hlavně proto, že měření audio zesilovačů je často diskutováno a dlouhou dobu prováděno. Náročnější je zpracování sw měřicího pracoviště. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V kapitole 2 se diplomant zabývá teorií měření parametrů zesilovačů, při čemž se omezil jen na měření vstupní a výstupní impedance, frekvenční charakteristiky, výstupního výkonu a odstupu signál/šum. Tato část práce neobsahuje odkazy na literaturu. Postrádám aplikaci platných norem pro tuto oblast (ČSN EN 60268–3), metody měření nejsou dostatečně zdůvodněné – vychází z idealizovaných předpokladů nebo nakonec ani deklarovaný parametr neměří. Jelikož je řada parametrů vázána na výstupní zkreslení, postrádám metody jeho měření. Části zabývající se nejistotami měření neobsahují dostatečně podrobný rozbor vzniku nejistot B (např. pomíjí se vliv napájení, připojovacích kabelů, vstupních impedancí použitých přístrojů). Kapitola 3 se zabývá popisem programu pro řízení pracoviště, realizovaného v prostředí LabVIEW 2010. Popisuje uživatelská rozhraní, způsob výpočtu měřené hodnoty a nejistoty příslušného parametru. Ze způsobu naprogramování je zřejmé, že diplomant má s prostředím LabVIEW velmi malé zkušenosti. Program není modulární, je použito nadbytečné a nepřehledné množství struktur typu SEQUENCE, pro návrh a realizaci ovládání nebylo použito stavového automatu. Dle mého názoru bude údržba takového sw obtížná. Chybí popis (verze) použitých přístrojových ovladačů, které jsou jádrem programu. Kapitola 4 má být návod k obsluze pracoviště. Ten je obecný, bez znalosti předchozích kapitol a sw National Instruments málo podrobný. Například způsob zadání „adresy“ – ve skutečnosti deskriptoru přístroje – je bez znalosti jeho formátu pro uživatele nejasný. Není uveden způsob instalace sw a požadavky na další SW i HW. Kapitola 5 popisuje výsledky zkušebního měření. Pouze dokumentuje, že lze měření provést, ale nesrovnává ho se stejným měřením provedeným jinými metodami (např. přístroji Audio Precision, náhradou vstupní impedance RC článkem se známými parametry atd.). Proto má jen velmi malý význam pro dokumentaci správných výsledků měření navrženým pracovištěm. Závěr pak z pohledu diplomanta shrnuje dosažené výsledky a ukazuje směr dalšího vývoje. Zhodnocení: Práce je výrazně popisná, chybí hlubší rozbory a návrhy v duchu inženýrské práce. Výrazně chybí práce s literaturou, nejsou použity odkazy, diplomant nevyužil platných norem, což je dle mého názoru u tohoto zadání základní přístup. Některé diplomantem navržené metody jsou přibližné. U žádné metody není provedena obvodová analýza s uplatněním reálných (nikoli idealizovaných) parametrů. Diplomant ani nenastínil, že by byl možný jiný způsob řešení, založený na modulárních přístrojích či jednodušších systémech sběru dat („měřicí karty“). Samotná práce není zcela logicky uspořádána - některé části patřící do rozborové části lze nalézt až v popisu software. Navržený program vykazuje malou zkušenost diplomanta s prostředím LabVIEW. Nebylo využito Projektu v LabVIEW, nebyl vygenerován spustitelný kód nebo instalační data. Na přiloženém CD jsou jen jednotlivé virtuální přístroje. Nejsou přiloženy přístrojové ovladače, bez kterých program nelze spustit. Uživatelské rozhraní nemá editované nápovědy (Description) u řídících objektů, ani diagramy neobsahují nápovědu. Závěr: Diplomant prokázal schopnost návrhu měřicího pracoviště, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 38910