PALSOVICS, N. Návrh generátoru s vestavěnou turbínou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Huzlík, Rostislav

V rámci své práce se student zabýval návrhem synchronního generátoru s permanentními magnety pro vestavěnou turbínu. Student v rámci své práce pracoval velice samostatně, pouze s malou pomocí vedoucího. Student zvládl nastudovat a samostatně aplikovat návrh generátoru s permanentními magnety a provedl řadu ověřovacích simulací. V rámci práce se snažil využít dostupnou možnou literaturu. Práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Ondrůšek, Čestmír

Student vypracoval bakalářskou práci s názvem „Návrh generátoru s vestavěnou turbínou“. Jedná se o zajímavou problematiku integrovaného soustrojí synchronní generátor– vodní turbína. Vodní turbína je umístěna uvnitř rotoru generátoru s permanentními magnety. Práce má 49 stran plus přílohu o 12 stranách obsahující výpočet parametrů generátoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální uspořádání s některými předem zadanými rozměry a výkonové charakteristiky speciální vodní turbíny, nebylo řešení snadné. Student se s danou problematikou přesto dokázal velmi dobře vyrovnat. Práce je rozdělena do 13 kapitol a 24 odstavců včetně závěru . K práci mám tyto připomínky: Členění do tak velkého množství kapitol a dalších odstavců vyvolává dojem „zkratkovitosti“. Práce je psaná ve slovenštině, takže pravopisnou a stylistickou úroveň nehodnotím. Přesto některé formulace nejsou přesné. Přesto bych rád věděl, jestli se ve slovenštině píše správně: „s vyniklími póly“ a „program je velmi rýchli“ Student prokázal schopnost nastudovat danou problematiku a naučil se ovládat profesionální návrhový program. Zadání práce bylo beze zbytku splněno.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 82673