SEDLÁKOVÁ, D. Útok a obrana v prostředí energetických průmyslových počítačových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné, studentka realizovala metodiku útoků, jejich mitigaci a provedla ověření na reálných zařízeních. Studentka pracovala samostatně, pravidelně konzultovala a dokázala řešit problémy. Technická úroveň práce je na průměrné úrovni. Chybí hlubší diskuze výsledků a porovnání s jinými testy či metodikami. Formální a jazyková úroveň je až na pár překlepů dobrá. Práci s literaturou považuji za dostatečnou v teoretické části , ale v praktické části chybí porovnání výsledků s jinými zdroji (články, metodikami, testy, postupy). Hodnotím B/85.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kohout, David

Zadání práce považuji za splněné. Studentka v práci teoreticky představila testovaná zařízení, následně představila způsob vyhodnocení rizik a tuto metodologii upravila dle požadavků v energetických průmyslových sítích. Z teorie oceňuji porovnání bezpečnostních opatření dle normy IEC 62351 s aktuálními doporučeními bezpečnostních agentur (NÚKIB, NIST, ENISA). V praktické části studentka provedla demonstraci možných útoků na testované systémy včetně návrhů na protiopatření proti těmto útokům. V části mitigace útoků mi chybí informace, zda byly některé navrhované protiopatření reálně vyzkoušeny. V práci se nachází drobné stylistické nedostatky a jazyková úroveň je až na pár překlepů a hovorových výrazů dobrá. Práce s literaturou je v teoretické části na dobré úrovni, ale ve zdrojích se bohužel nachází několik zdrojů, které nejsou v práci nijak využity. V praktické části by naopak některé informace zdroj potřebovali (například kapitola 6.1.1 – „…bolo viacerými výskumníkmi pozorované…“). Odborná stránka práce je na dobré úrovni. Práci celkově hodnotím 89/B.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 138121