ŠKRABIŠ, V. Návrh na inovace systému odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Zaměřením jde o závěrečnou práci na běžné téma. Autor využívá při jeho zpracování obecně známých metod a postupů. Při jeho řešení prokázal teoretické i praktické znalosti a schopnost pracovat s odbornou literaturou. Výsledky je možné využít v dané společnosti. Závěrečná práce je zpracovaná standardním způsobem. Drobné nedostatky v uspořádání práce a postupu řešení neovlivňují výsledky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Analytická část práce neobsahuje analýzu v teoretické části definovaného vnitřního vlivu na systém odměňování - vklad pracovníka, charakteristika pracovnícho procesu, produktivita a vnějšího vlivu - legislativa.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Práce je logicky uspořádaná až na drobnou nepřesnost kdy popis složky odměňování "Sick days" str.28. měl být zařazen do podkapitoly 2.4.2 Nepeněžní odměny a dále text na straně 38, týkající se průměrných mezd a hodnocení jednotlivců popisuje stav současného systému odměňování a nepatří do podkapitoly týkající se organizační struktury.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Konečný, Štěpán

Otázka k obhajobě bakalářské práce: Z Vašich výsledků (příloha č. 2) vyplývá, že 2/3 zaměstnanců není spokojena se současnými benefity za odvedenou práci (graf 18) a zároveň výrazně nejpozitivněji vnímají Prémie a bonusy (graf 17). Neocenili by pracovníci spíše zvýšení variabilní složky mzdy namísto poukázek na kosmetiku či na sport?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 127756