SEDLÁČEK, O. Barierové multivrstevnaté povlaky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Přikryl, Radek

Předložená práce je navázaná na řešení projektu NAKI a řeši problematiku speciálního použití tenkých barierových vrstev na ochranu kovových archiválií, která si klade poměrně specifické požadavky na podmínky přípravy i podmínky odstraňovaní těchto vrstev. Student na práci začal pracovat relativně pozdě - v lednu 2013, o to však intenzivněji. Student pracoval se všemi stanovenými technologiemi a charakterizačními metodami. Definované cíle práce však nebyly zcela naplněny, zejména plánované multivrstevnaté struktury nebyly připraveny, práce má i některé věcné nedostatky. Není to však v mnoha případech zaviněním studenta, v průběhu řešení totiž nastaly 3 podstatné skutečnosti, které nemohl ovlivnit on ani jeho vedoucí. Šlo o zpoždění přesunu a zprovoznění CVD aparatury o více než půl roku (duben 2013), navázané na opožděné termíny řešení projektu CMV. Dále došlo k poruše výkonné vývěvy PE-CVD aparatury, kterou nebylo možné opravit nebo nahradit jinou ekvivalentní, došlo tak ke změně podmínek přípravy a tím i výsledných parametrů vrstev oproti předešlým zkušenostem. Navíc dodavatel z Číny omylem dodal vzorek jiného derivátu Parylenu, než byl vyžádán. Tato skutečnost byla na základě IČ výsledných spekter zjištěna až při finálním zpracování výsledků práce a potvrzena cílenou analýzou až týden po odevzdání práce. Práce však také trpí nedostatečným počtem zpracované odborné literatury. Vzhledem k podmínkám, za jakých práce vznikla, tak hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace B
Splnění požadavků zadání B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mazánková, Věra

Předložená diplomová práce je experimentálního charakteru a je zaměřena na studium bariérových vrstev. Autor zkoumal různé typy vrstev (siloxanové, fluorokarbonové a parylenové), jejich vlastnosti a možnost využití pro povrchovou úpravu kovů. Práce vychází ze 30 rešerší a je logicky členěna do 4 kapitol. V teoretické části autor stručně definuje jednotlivé typy vrstev, metody jejich přípravy diagnostické metody prováděné na vrstvách. Experimentální část je věnována popisu měřící aparatury a specifikaci podmínek měření. Výsledky jsou přehledně prezentovány formou grafů a fotografií a podrobně diskutovány. Rozsah jednotlivých kapitol je úměrný jejich významu. Po formální stránce se autor dopustil jak typografických, tak i jazykových chyb (např. popisky k obrázkům v různém formátu, na obrázku 15 je označeno 14 součástí a v popisu je jich 19, střídání trpného a činného rodu). Z tohoto hlediska je na práci vidět, že jí autor nevěnoval dostatek času. Po obsahové stránce mám k práci následující připomínky: • Při popisu experimentu chybí čistota použitých plynů (str. 27). • Jaké tabulky byly použity pro porovnání hodnot OTR, chybí reference (str. 30)? • Reference 25 se nevztahuje k SEM, jak je psáno v textu. • Chyby při zaokrouhlování odchylky a naměřené veličiny. • Z názvu práce vyplývá, že se autor zaměří hlavně na multivrstevnaté povlaky, ale ty byly vytvořeny pouze ve dvou případech, práce je věnována hlavně monovrstvám. I přes uvedené nedostatky, které budou jistě uspokojivě vysvětleny v diskusi, se domnívám, že předložená diplomová práce splňuje kritéria kladená na diplomové práce a hodnotím ji známkou C - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 58410