POHL, P. Stanovení výše pojistného plnění u rodinného domu v Lovčičkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění po havárii rodinného domu v obci Lovčičky. V teoretické části diplomant vymezuje základní pojmy, ve kterých se věnuje katastru nemovitostí, nemovitým věcem, a také charakteristickým pojmům spojených s posuzovanou stavbou jako například zastavěná a podlahová plocha, obestavěný prostor, životnost a opotřebení stavby. Dále se v teoretické části věnuje metodám oceňování nemovitostí, pojišťovnictví a způsobu likvidace. Na začátku praktické části formuluje problém a metody použité pro vypracování diplomové práce. Následuje popis spojený s umístění rodinného domu, technickým řešením rodinného domu a stanovení rozsahu škod způsobených vydatnými dešti, které zapříčinily zvodnění přilehlého terénu a následné propadnutá terasy a zborcení zadní stěny sklípku doprovázené následným sesuvem zvodnělé zeminy do objektu. Pro výpočet pojistné hodnoty provádí ocenění rodinného domu podle oceňovací vyhlášky v roce 2020 k datu bezprostředně před vznikem pojistné událostí a k datu bezprostředně po odstranění pojistné události. Pojistná událost se stala ve stejném roce, ve kterém byla uzavřena i pojistná smlouva. Výši vzniklé škody stanovuje pomocí položkového rozpočtu. Na základě zjištěných skutečností provádí analýzu jednotlivých výsledků. V závěru práce pak shrnuje zjištěné skutečnosti. Text diplomové práce je úhledně zarovnán do bloků a vkusně doplněn o obrázky, tabulky a grafy. Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovni. V praktické části student prokazuje, že je schopen uplatnit své studiem získané znalosti při řešení konkrétní skutečné události. Úroveň zpracování praktické části, tj. zpracování podkladů a vstupních dat a použité metody jsou v pořádku. Diplomová práce splnila svůj cíl v plném rozsahu a její výsledky jsou použitelné pro další teoretické i praktické využití. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Student splnil cíl diplomové práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovní.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Úroveň zpracování analytické části, tj. zpracování podkladů a vstupních dat a použité metody jsou v pořádku.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce je v pořádku.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce řeší aktuální problematiku a má přínos pro teoretické i praktické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou i přehled literatury je v pořádku.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání, úprava obrázků, tabulek a grafů je v pořádku.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

MSc, Michal Lukáč,

Diplomová práce se zabývá reálným případem, dopadu pojistné události na cenu nemovitosti a posuzuje vývoj postačitelnosti pojistného plnění na uvedení stavby do původního stavu před pojistnou událostí. Kritickou částí diplomové práce je odborný popis dispozice stavby s následnou charakteristikou pojistné události, kde autor vystihl přímé dopady pojistné události na pojištěnou stavbu. Tyto dopady byly i následně v diplomové práci definovány v rámci cenového opotřebení stavby, kde došlo k porovnání ceny poškozené stavby před a po pojistné události. Vzhledem k detailnímu provedení výpočtu nákladů na opravu stavby, splnil autor cíl práce, když dokázal porovnat celkové náklady na opravu stavby a výplatou pojistného plnění. Zde autor současně musel odborně rozvést aspekty výše plnění poskytnutého pojišťovnou. Autor použil dostatečné množství výpočtu a grafického znázornění, které v na sebe navazujících kapitolách, tvoří ucelený postup. Diplomovou práci doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 135654