SRŠEŇ, M. Příprava bezolovnatých piezokeramických materiálů pomocí nekonvenčních slinovacích metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Pouchlý, Václav

Bakalářská práce Maroše Sršně se zabývá přípravou bezolovnatých piezokeramických materiálů na bázi KNaNbO3 (KNN) slinovaného pomocí techniky Spark Plasma Sintering. Práce obsahuje poměrně obsáhlou rešeršní část o cca 20 stranách. V této části student dovedl využít poznatky z cizojazyčných zdrojů a vytvořit ucelenou teoretickou část na dané téma. Obzvláště pak oceňuji jeho rešerši na téma samotné KNN keramiky. V rámci experimentální práce se student pokusil z KNN prášku (dodaného Ing. Karin Karkuszovou) vytvořit hutné těleso s piezoelektrickými vlastnostmi. V rámci jeho práce se podařilo připravit hutné (98% t.d.) vzorky, pomocí metody SPS. Bohužel, se díky této metodě a použití grafitové formy dostal do vzorků pravděpodobně uhlík, který vzorky zvodivěl, a dosahovaly tedy pouze nepatrných piezoelektrických vlastností. Přesto příprava takto hutných vzorků z tohoto materiálu o vysoké volalitě je velkým úspěchem. Na studentovi oceňuji obzvláště jeho pracovitost a dochvilnost v průběhu laboratorních experimentů a použití velkého množství materiálu, ze kterých připravil kvalitní diskuzi. Bohužel práce by snesla ještě o kousek více laboratorní činnosti, aby se dotáhl problém s vodivostí vzorků. Proto hodnotím studenta za B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prajzler, Vladimír

Předmětem bakalářské práce je studium přípravy bezolovnatých piezokeramických materiálů pomocí nekonvenčních slinovacích metod. V teoretické části se student zaměřuje na obecné kroky procesu výroby keramik, zejména na metody syntéz keramických prášků, tvarování, a slinování keramických polotovarů. Velká pozornost je pak správně věnována metodě Spark Plasma Sintering (SPS), která je stěžejní částí jeho experimentální práce, a také přehledu piezokeramických materiálů, zejména materiálu KNN. Práce s textem je na dobré úrovni, text je členěn do odstavců, je zde nízké množství překlepů, gramatických a stylistických chyb. Z tohoto důvodu se studentova práce velmi dobře čte a usnadňuje tak porozumění dané problematiky. Na druhou stranu, předložená práce trpí velkým množstvím grafických chyb a nedodržením formálních náležitostí kladených na bakalářskou práci. K předložené práci mám následující výhrady a připomínky: - drobné chyby v teoretické části, - v experimentální části chybí rychlost ohřevu referenčních vzorků a na jakém zařízení se měřili piezoelektrické vlastnosti, - v textu často chybějí odkazy na obrázky, - v obrázcích a grafech není použita jednotná velikost písma, - u grafu na obrázku 12 chybí popisky os, - občas není správně použita horní a dolní indexace (strany 14, 37), - text není zarovnán do bloku (strany 27, 30), - styl seznamu citací není jednotný, - a některé citace jsou neúplné (např. citace 13). Student v seznamu literatury uvádí 86 citací, avšak v samotném textu posledních 12 citací vůbec necituje. Pozitivní je, že citace na sebe navazují a většina zdrojů je ve formě odborných knih a impaktovaných článků, velmi blízkých tématu práce. Zdroje jsou vesměs citovány správně, u některých pravděpodobně převzatých obrázků však chybí citace (obrázky 7 až 9) anebo se citované obrázky v daných zdrojích vůbec nenacházeli (obrázek 5 a 6 není v citaci 25). Závěrem bych shrnul, že předložená bakalářská práce přináší zajímavé výsledky v oblasti slinování bezolovnatých keramik pomocí metody SPS, ze kterých lze těžit v dalším výzkumu. Student dobře porozuměl dané problematice a přehledným způsobem prezentoval naměřené hodnoty. I přes zmíněné nedostatky proto doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 129679