ŽÁČEK, J. Vyhodnocení investičních rizik s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce je spojená s vyhodnocením investičního rizika s využitím fuzzy logiky. Problematika je řešena pro firmu Alfa Styl s. r.o., která se zabývá vývojem a zpracováním hliníkových komponent v kombinaci se sklem pro použití v nábytku a interiéru. Cílem investice je pořízení portálové CNC frézky. K řešení je využito teorie fuzzy logiky, programu Excel a programovacích prostředků MATLABu. Práce má využití v praxi, je velmi kvalitně zpracována a hodnotím ji celkovým stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janková, Zuzana

Tématem předložené diplomové práce je vyhodnocení investičních rizik prostřednictvím modelů fuzzy logiky. Problematika je řešena pro společnost Alfa Styl s.r.o. Struktura práce je zvolena dobře a systematicky. Drobnou připomínku mám k teoretické části, kde autor mohl využít více českých či cizojazyčných zdrojů. V návrhové části při tvorbě fuzzy modelu mohl autor využít více vágních pojmů u vstupních proměnných. Další připomínku mám k výstupu modelu, kterým je vyhodnocení investice nikoliv vyhodnocení investičního rizika, jak je specifikováno v hlavním cíli diplomové práce. I přes výše uvedené připomínky, práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci, a proto doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 135606