ROUPEC, T. Laserový zdroj s optovláknovým výstupem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Drexler, Petr

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat zdroj laserového záření s možností přímého napojení na optické vlákno, a to v podobě kompaktního laboratorního přípravku. Samotnému návrhu předchází teoretický rozbor principů dílčích částí zařízení. Rozbor je velmi stručný a obsahuje téměř výhradně přejaté ilustrace v nevalné kvalitě. Nelogickým krokem v rozboru je diskuse výběru konkrétních obvodů pro řízení proudu laserovou diodou, aniž by byly uvedeny alespoň její předpokládané provozní parametry. Zvolená dioda je představena kupodivu až po prezentaci návrhu elektronického řešení jejího budiče. V celém úvodu práce a také v části popisující samotný návrh je použito značně nepatřičného formátování matematických vztahů. Odborné vyjadřování faktů a souvislostí působí místy velmi neodborně. Jsou přítomny chyby ve schématech obvodů i jejich popisech. Například integrační zesilovač ve schématu budiče laserové diody je chybně označen jako komparátor a další. Popisy základních parametrů některých komponentů nebo částí obvodů chybí úplně. V rámci řešení byly vytvořeny dílčí bloky celého zařízení a byla ověřena jejich správná funkčnost. Zařízení nebylo dopracováno do finálního konstrukčního řešení. Zadání tedy nebylo splněno zcela. Iniciativa studenta při řešení byla vyhovující, ale student vykazoval aktivitu při zpracování projektu spíše až závěrečné fázi. Přes snahu o průběžné revize práce se nepodařilo zvýšit její spíše podprůměrnou formální a odbornou úroveň a i revidovaný text obsahuje stále značné množství pravopisných a stylistických chyb. Navrhuji hodnocení 57 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
57

Posudek oponenta

Mikulka, Jan

Student se ve své bakalářské práci podle zadání věnuje návrhu a realizaci proudového zdroje se zpětnou vazbou pro stabilizaci optického výkonu laserové diody. Zadání bylo splněno jen částečně – práce obsahuje návrh elektronického zapojení řídicí elektroniky, avšak nebyl dokončen laboratorní přípravek pro přímé použití obvodu v dalších aplikacích. Krátký úvod práce obsahuje dva odstavce, přičemž druhý věcně kopíruje první. V úvodní kapitole bych čekal spíše představení tématu (důvod řešení dané problematiky), případně odkazy na literaturu, ve které je daná problematika řešena a podrobnější popis úskalí, která s sebou řešení nese. Student obecně nepoužívá primární zdroje k čerpání literatury, ale spíše zájmové servery (např. lasery.wz.cz), další nepříliš relevantní online zdroje (Elektrorevue) nebo dokonce jiné bakalářské práce. V kapitole 2.5.1 student vybírá IO IC-WK k dalšímu návrhu s tím, že obvod „pouští dostatečně velký proud“. Do tohoto místa však v textu nebyly uvedeny podmínky návrhu, tedy např. požadovaný proudu laserovou diodou, dynamika regulace optického výkonu. U tří popisovaných obvodů také chybí informace o stabilitě výstupního proudu, které student správně pokládá v předchozím textu za důležité. Výběr obvodu pro řízení laserové diody je tedy poněkud povrchní. Na obr. 2.5.1 je uvedeno zapojení s obvodem IC-WK, ovšem opět bez jakéhokoliv komentáře volby jednotlivých součástek, s pouhým konstatováním „níže je navrženo jeho zapojení z katalogového listu“. Hodnota R11 navíc není známa. Na obr. 2.5.2 je zobrazeno zapojení z diskrétních součástek, opět chybí význam a postup výpočtu R2 a R4. V kapitole 5.3 se student zabývá návrhem zdroje pro nabíjení akumulátoru. Nejsou však nikde zmíněny parametry akumulátoru (napětí, kapacita). Hodnoty, které jsou uvedeny až v kapitole 5.4 lze sice zjistit z uvedených vztahů, ale tato skutečnost velmi snižuje míru čitelnosti práce. Není uvedeno napájecí napětí obvodu pro nabíjení akumulátoru. V kapitole 5.6 autor zmiňuje odpory R12, R13 a R15 s hodnotou 0R. Není ale vysvětlen důvod použití těchto rezistorů. Rezistor R13 navíc ve schématu podle obr. 5.6.1 ani není nikde zapojen. Dále je v zapojení zařazen obvod LM317 pro omezení proudu laserovou diodou, maximální proud však není nikde uveden. V tabulce 5.6 je uvedený optický výkon laserové diody, ale nikde není uvedeno, jak byl tento výkon určen. V kapitole 5.8 byl vypočítán výkon použité laserové diody a tím text bakalářské práce končí. Podle mého názoru by měla práce uvedením parametrů laserové diody začínat a na jejich základě měl být postaven celý návrh řídicí jednotky. V přílohách A.4 a A.8 jsou vloženy fotky osazených desek plošných spojů. Je evidentní, že se jedná spíše o prototyp ve fázi oživování (přerušené cesty, THT součástky na straně spojů, atp.), což bohužel koresponduje se studentovým závěrem jeho bakalářské práce. Vzorce mají chybně nastavené měřítko a stylově nezapadají do okolního textu. Obrázky jsou často rozmazané (vložené jako zvětšené bitmapy), vzhledem k jejich jednoduchosti je mohl autor překreslit a vložit vektorově. Práce obsahuje velmi mnoho formálních nedostatků, neuvěřitelné množství gramatických chyb, text působí velmi zmateně a nekonzistentně, je zbytečně členěn do velmi krátkých kapitol (13 kapitol na prvních 8 stranách). Bakalářská práce je relativně krátká (bez příloh 29 stran včetně obrázků).

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 110646