MEDEK, M. Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Autor práce si vytyčil nesnadný nesnadný úkol připravit zobecněný návod správy komerčních profilů na Facebooku. Za tímto účelem založil testovací stránku a vytvořil testovací profil, který je následně využit v analýzách současného stavu i následně připravených návrzích. V analýzách jednak rozebírá obecné parametry využívání sociálních sítí a online prostředí v podnicích a věnuje se rovněž rozboru dopadu typizovaných aktivit na Facebooku v rámci správy profilu na reálný dosah uživatelů. Je škoda, že důležité závěry z provedených analýz nejsou systematicky a přehledně shrnuty. Jednotlivé představené návrhy jsou demonstrovány na testovací stránce autora a jsou základním návodem jak postupovat, aby došlo ke zvýšení dosahu uživatelů Facebooku. Otázka k obhajobě: V čem spatřujete nejvýznamnější riziko ohrožující úspěšnost uvedených navrhovaných postupů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lustig, Petr

Náplň práce je v souladu s původně vytyčeným cílem a je zpracována přehledně a komplexně. Navíc se v ní vyskytuje i analýza uživatelů Facebooku, kterou lze použít pro určení podílu potenciálních zákazníků z uživatelů sociální sítě. Zhodnocení testovaných postupů přináší nové poznatky a přichází také s originálním a reálným vysvětlením neočekávaných výsledků analýzy. Jedinou slabinou je v práci zmiňované nevyužití placené reklamy, které výrazně snižuje efektivitu navrhovaných postupů. Pro praxi je práce dobře využitelná a přínosná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102616