PAVLAS, M. Vliv napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bárta, Jan

Pan Michal Pavlas vypracoval bakalářskou práci na téma studie vlivu napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru. Cílem této práce bylo zejména experimentálně ověřit a studovat parametry trojfázového stroje napájeného z frekvenčního měniče určeného pro jednofázovou a trojfázovou síť. Práce byla vypracována ve spolupráci se společností Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. - Z hlediska zadání práce, autor splnil veškeré body zadání v potřebném rozsahu a proto hodnotím toto hledisko výborně. - Prezentační úroveň práce je na dobré úrovni a její rozsah odpovídá bakalářské práci a hodnotím ji tedy jako celek z tohoto hlediska velmi dobře. - Z jazykového a formálního hlediska obsahuje předložená práce překlepy. Toto hledisko tedy hodnotím stupněm dobře. - Autor citoval 25 literárních zdrojů z toho 9 cizojazyčných. Množství citací odpovídá typu práce a řešené problematice. Práci tedy hodnotím z toho hlediska výborně. - Výsledkem práce autora je zejména odměření trojfázového elektromotoru dle normy IEC 60034-2-3 a to při napájení z jednofázového a trojfázového měniče frekvence. Prezentované výsledky srovnávají např. oteplení a účinnost stroje pro různé druhy napájení. Výsledky jsou zcela konkrétní a hodnotné. Hledisko využitelnosti výsledků práce hodnotím stupněm výborně. - Autor práce pracoval velmi usilovně a ve velké míře i samostatně. Hledisko aktivity studenta během semestru hodnotím stupněm velmi dobře. Shrnutí: Autor prokázal schopnost sepsat odbornou práci na zadané téma. Seznámil se s postupy měření dle normy IEC 60034-2-3 a tyto postupy aplikoval při získání výsledků prezentovaných v předložené práci. Student velkou část práce zejména měřením, zpracováním výsledků a jejich diskuzí. S ohledem na průměr výše uvedeného slovního hodnocení a rovněž vzhledem ke kvalitě zpracování práce hodnotím stupněm B/ velmi dobře a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Bílek, Vladimír

Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru. Předložená práce má rozsah 66 stran a 5 kapitol, včetně úvodu a závěru. - Z hlediska splnění požadavků zadání práce autor splnil všechny body zadání. Rozsah bakalářské práce je dostatečný a kapitoly jsou logicky členěny. Splnění zadání tedy hodnotím jako výborně. - Z hlediska formální úpravy je většina obrázku ve vysoké kvalitě, až na Obr. 1.4, 1.5 a 1.6, které jsou ale převzaty z jiné publikace. Dále je v seznamu symbolů zbytečně podruhé uvedena značka ve sloupci jednotek všech veličin. Jinak je práce napsaná s překlepy a proto hodnotím formální úpravu jako velmi dobrou. - Auto citoval ve své práci 25 zdrojů z toho 9 bylo cizojazyčných. Nicméně, citační styl pro bakalářské a diplomové práce je v tomto případě naprosto chybný. Bakalářské a diplomové práce jsou citovány jako online zdroj s datem citace. Takto špatně citovaných zdrojů je celkem 11. Práci s literaturou hodnotím jako dobrý. - Práce z jazykového hlediska je psaná čitelně, ale obsahuje překlepy. Jsou zde uvedeny některé nevhodné větné slovosledy nebo formulace slov, jako je např. na str. 11 „Čas od času“ nebo na str. 55 „Pozornému čtenáři jistě neunikne“. Pro práci technického charakteru se používá více formální styl psaní. Navíc je v Tab. 4.1 uveden Power factor, místo účiníku stroje. Jazykové hledisko práce hodnotím jako dobrý. - Odborná úroveň práce je vysoká, ale mám některé výhrady k práci. Ve druhé kapitole autor pojednává o harmonických složkách vytvářených frekvenčním měničem a jejich vliv na parametry motoru. V práci jsou uvedeny pouze jako harmonické, korektní termín je harmonická složka. Schéma zapojení na Obr 4.10 by mohlo být lépe organizované. Dále nejsou dostatečně popsány křivky nebo uvedena přehledná legenda pro grafy na Obr. 4.11 a 4.12. Nakonec rovnice 5.2 na str. 50 má špatně dosazené hodnoty. Správně by měla být uvedena synchronní rychlost stroje. I tak hodnotím odborný charakter jako velmi dobrý. - Celkově hodnotím využitelnost výsledků jako výborný. Autor prokázal práci s normou IEC 60034-2-3 a odměření trojfázového motoru. Veškeré výsledky jsou uvěřitelné a hodnotné. Shrnutí: Autor zpracoval bakalářskou práci, pro jejíž řešení se musel seznámit s postupy měření dle normy IEC 60034-2-3 a jejich následnou aplikaci pro měření na trojfázovém asynchronním motoru. Veškeré výsledky měření a jejich zhodnocení je přehledně prezentováno v práci. Samotná práce má hlavně praktický charakter. S ohledem na výše uvedené hodnocení a kvalitě zpracování práce hodnotím stupeň B/ velmi dobře a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 142815