POLÁŠEK, J. Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Práce splnila cíle pouze částečně. Chybí větší propracovanost výsledků, například analýza rozložení teplot nebo pevnostní analýza. Použité metody jsou standardní postupy bez většího vlastního přínosu. Interpretace výsledků je nedostatečná. Výkresová dokumentace by potřebovala doplnit, aby byla využitelná v praxi. Grafická úroveň je průměrná, některé obrázky nejsou vhodně citovány. Zdroje uvedené v přehledu literatury vykazují nízkou úroveň, chybí vyšší zapojení zahraniční literatury, která je v tomto oboru dominantní. Přes všechny nedostatky lze konstatovat, že student splnil požadavky kladené na závěrečnou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Diplomová práce pojednává o návrhu a výpočtu mechanismu natáčecích lopatek statoru turbíny turbodmychadla s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí, čemuž předchází rešeršní část. Už tato rešeršní část vykazuje závažné nedostatky, poněvadž kapitola 1 je silně inspirována diplomovou prací pana Cetkovského, přičemž v kapitole 1.1 se vyskytují dokonce celé odstavce opsané doslova a bez uvedení zdroje. Podobně jsou zpracovány kapitoly 2.3 a 2.4 (dle elektronické publikace doc. Hofmanna). U kapitol 3.3 a 3.4 o tepelné roztažnosti je sice zdroj uveden, ovšem celé tyto kapitoly jsou převzaty z bakalářské práce pana Mahela. Souvislost rešeršních kapitol věnovaných experimentálním metodám (3.2, 3.3 a 3.4) s další částí práce je sporná, poněvadž o žádném experimentálním ověření konstrukce, či pouze návrhu možného experimentu se v dokumentu nepíše, a to ani v jeho závěru. V rešeršní části lze na str. 12 nalézt o regulaci turbodmychadel toto: „Druhou možností regulace obtokovým ventilem je řešení, kde je obtokový ventil na počátku zcela otevřen a uzavírá se s rostoucími otáčkami motoru,“ což bez dalšího vysvětlení technicky nedává vůbec smysl. Z hlediska splnění požadavků a cílů práce je diskutabilní, zda lze za „pevnostní kontrolu skříně,“ jak je uvedeno v zadání, považovat studii změny rozměrů dílu po zadání teplotního pole a tlaku. V dokumentu též není uvedeno, jaký byl použit model interakce mezi jednotlivými díly této sestavy, tudíž dosažené výsledky ani není možné objektivně zhodnotit. Celý výpočet MKP působí poměrně nedůvěryhodně, jelikož například diskretisace modelu vymezovače vůle a jeho podložky je na str. 53 komentována: „Jelikož se jedná o válcovitou součást, je možné použít tetragonální tvar prvků mřížky, což by zajistilo i přesnější výsledky,“ ačkoli to je z hlediska použitého typu prvku v rozporu s obr. 49 a 50. Přestože interpolačnímu polynomu je v rešerši věnována celá strana 31, čtenář se nikde nedozví, jaký typ použil autor pro své simulace. Z textu není jasné, zda autor správně chápe rozdíl mezi pojmy „posuv“ a „přetvoření“. Výkresovou dokumentaci lze, přes nedostatky spočívající v chybějících kótách nebo nejednoznačnosti, považovat za uspokojivou. Obrázky popisující konstrukci by pro větší přehlednost měly být zbaveny přechodového pozadí, rovnice jsou zapsány typograficky nesprávně a v textu práce se vyskytují hrubé pravopisné chyby typu shody podmětu s přísudkem. Téma diplomové práce je aktuální a inovativní, proces konstrukčního návrhu logický, avšak z výše uvedených důvodů nelze diplomovou práci v této podobě doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
F

eVSKP id 102849